Ръководство на потребителя

БЕЗЖИЧНИ СЛУШАЛКИ

HA-S60BT

Трябва да се прочете

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми клиенти,

Този уред отговаря на действащите европейски директиви и стандарти по отношение на радио съоръженията и ограничаване на опасните вещества.
Европейското представителство на корпорацията JVC KENWOOD е:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, ГЕРМАНИЯ

Информация за изхвърляне на стари електрически и електронни уреди и батерии (приложима за държави, които са приели системи за разделно събиране на отпадъци)

Продуктите и батериите, обозначени със символа (зачертана с кръст кофа за боклук на колелца), не могат да се изхвърлят като битови отпадъци.

Продуктът съдържа презареждаема батерия. Свържете се с оторизиран търговец на JVC за начина на изхвърляне.

Само Европейски съюз

Екземпляр от Декларацията за съответствие във връзка с Директива 2014/53/ЕС относно радио съоръженията може да бъде изтеглен от следните уеб сайтове (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

С настоящото JVC декларира, че тази Система [HA-S60BT] отговаря на съществените изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Производител

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

ВНИМАНИЕ

За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте при високи нива на звука за дълги периоди от време.

Не слушайте при висока сила на звука продължително време. Не използвайте по време на шофиране или колоездене.

Когато използвате слушалките на открито, обръщайте повишено внимание на трафика около себе си. В противен случай това може да причини катастрофа.

Този продукт е с вградена батерия и не трябва да се излага на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън или подобни.

Този продукт съдържа акумулаторна батерия, която не се подменя. Опасност от експлозия при подмяна на батерията. Не подменяйте батерията сами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да ограничите риска от токови удари, пожар и др.

Не сваляйте винтове, капака или корпуса.

Не излагайте този уред на дъжд или влага.

Не разглобявайте и не модифицирайте устройството.

Не позволявайте запалими и метални обекти или вода да навлизат в устройството.

За вашата безопасност…

Когато въздухът е по-сух, например през зимата, можете да усетите известно статично електричество, докато използвате слушалките.

Ако започнете да се чувствате зле, докато сте със слушалките, трябва незабавно да спрете да ги използвате.

Уверете се, че косата ви или други обекти не са захванати в плъзгача (лентата за регулиране) на слушалките, когато ги регулирате.

Избягвайте да използвате слушалките...

на места, на които има прекомерна влажност или прах

на места, където са възможни изключително високи температури (над 40 °C (104°F)) или ниски температури (под 5 °C (41°F))

НЕ оставяйте слушалките...

изложени на пряка слънчева светлина

близо до нагревател

За да защитите слушалките, НЕ...

позволявайте да се мокрят

ги изтупвайте или удряйте в твърди предмети

Мерки за безопасност при употреба

Поради характеристиките на материала, подложките за уши ще се износват по-бързо от другите части, дори при нормална употреба или при нормално съхранение.

За подмяна на подложките за уши се обърнете към дилъра, откъдето сте закупили слушалките.


Европейска гаранция

Моля, обърнете се към следното за информация относно Европейската Гаранция.