Kasutusjuhend

JUHTMEVABA KODUKINOSÜSTEEM

XP-EXT1

Protsessoriseade: XP-EXT1P
Kõrvaklapid: XP-EXT1H

Peab lugema

JURIIDILINE INFO

Lugupeetud klient!

See seade vastab kehtivatele Euroopa direktiividele ja standarditele raadio ja RoHS-i kohta.
JVCKENWOOD Corporationi esindaja Euroopas on:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH,
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, SAKSAMAA

Recycle mark

Teave vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ning akude kõrvaldamise kohta (kohaldatav riikidele, kus kasutusel on eraldi jäätmete kogumise süsteemid)

Sümboliga (ratastega prügikonteiner, millel on rist peal) tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada majapidamisjäätmetena.

See toode sisaldab laetavat akut. Kõrvaldamiseks võtke ühendust JVCKENWOOD volitatud edasimüüjaga.

Ainult Euroopa Liit

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et [XP-EXT1] raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: (https://www.jvc.net/euukdoc/).

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

IMPORTANT (for UK)

IMPORTANT (for UK)

Tootja

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

HOIATUS

Safety Ear

Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pika aja jooksul liiga valjusti.

Ärge kuulake pikema aja jooksul liiga valjusti. Ärge kasutage kõrvaklappe autot juhtides või jalgrattaga sõites.

Kui kasutate kõrvaklappe väljas, pöörake erilist tähelepanu teid ümbritsevale liiklusele. Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus.

Seda sisseehitatud akuga toodet ei tohi jätta liigse kuumuse või päikesevalguse, tule või muu sarnase kätte.

See toode sisaldab laetavat akut, mis ei ole vahetatav. Plahvatusoht, kui kasutaja aku vahetab. Ärge vahetage akut kasutaja enda omaga.

Aku hoiatused

Palun ärge käidelge akut järgmistel viisidel.

See võib põhjustada tuleohtlike vedelike ja gaaside plahvatuse või lekke.

Põletades, visates ära, purustades või lõigates

Jättes väga kõrge temperatuuriga keskkonda

Jättes väga madala rõhuga keskkonda

ETTEVAATUST

Elektrilöögi-, tulekahju- jms ohu vähendamiseks.

Ärge eemaldage kruvisid, katet ega korpust.

Vältige seadme vihma või niiskuse kätte sattumist.

Ärge võtke toodet koost lahti ega muutke seda.

Ärge laske tuleohtlikel materjalidel, veel või metallesemetel tootesse sattuda.

Teie turvalisuse tagamiseks...

Kuivema õhu korral, näiteks talvel, võite kõrvaklappide kasutamisel tunda staatilist elektrit.

Kui tunnete ennast kõrvaklappide kasutamisel halvasti, lõpetage kohe nende kasutamine.

Jälgige, et pearihma reguleerimisel ei jääks teie juuksed vms pearihma liugregulaatori vahele.

Vältige kõrvaklappide kasutamist...

liiga niisketes või tolmustes kohtades

eriti kõrge (üle 40 °C) või madala (alla 5 °C) temperatuuriga kohtades

ÄRGE jätke kõrvaklappe...

otsese päikesevalguse kätte

küttekeha lähedusse

Kõrvaklappide kaitsmiseks ÄRGE...

laske neil märjaks saada

raputage neid ega laske kõvade esemete vastu kukkuda

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Lõpetage selle toote kasutamine kohe, kui tunnete ebamugavust kõrvaklappidega vahetult kokkupuutuvates kohtades, nagu kõrvad ja nahk. Sellisel juhul toote kasutamise jätkamisel võivad tekkida sümptomid, nagu põletik või nahaärritus.

Kõrvaklappide lahtiühendamisel tõmmake pistikust, aga mitte kaablist.

Ärge kerige kõrvaklappide kaablit ümber AV-seadme, kuna see võib põhjustada kaabli murdumist pistiku juures.

Ärge pillake toodet maha ega koputage seda vastu muid esemeid ning hoidke seda tugevate löökide eest.

Materjali omaduste tõttu kuluvad kõrvaotsakud ka normaalse kasutuse ja hoiustamise korral muudest osadest kiiremini.

Kõrvaotsakute vahetamiseks pöörduge edasimüüja poole, kellelt te kõrvaklapid ostsite.

Kõrvaklappidel mustuse kogunemisel puhastage pinda niiske, välja väänatud lapiga.

Selle toote tilga- ja veekindlad omadused

See toode ei ole tilga- ega veekindel. Olge tähelepanelik, et vältida kokkupuudet vee või higiga, kuna see võib toodet kahjustada.

Olge tähelepanelik toote kasutamisel tugeva vihma- või lumesaju korral või kõrge õhuniiskusega kohtades ning samuti higistamist põhjustada võivates tingimustes.

Toote vee või higiga kokkupuutumisel pühkige need kohe ära kuiva ja pehme lapiga.

Vaadake ette, et vesi või higi laadimispessa ei satuks.


Euroopa garantii

Euroopa garantiiteabe osas vaadake järgmiselt veebisaidilt.