Lietotāja rokasgrāmata

BEZVADU TEĀTRA SISTĒMA

XP-EXT1

Procesora bloks: XP-EXT1P
Austiņas: XP-EXT1H

Obligāti izlasiet

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

Godājamais klient!

Šī ierīce atbilst Eiropā spēkā esošajām direktīvām un standartiem attiecībā uz radioiekārtām un bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.
JVCKENWOOD Corporation pārstāvis Eiropā:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH,
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, GERMANY (VĀCIJA)

Recycle mark

Informācija par nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu, kā arī akumulatoru un bateriju utilizēšanu (attiecas uz valstīm, kurās ir apstiprinātas dalītās atkritumu vākšanas sistēmas)

Produkti un baterijas ar simbolu (nosvītrots atkritumu konteiners uz riteņiem) nedrīkst tikt likvidēti kā mājsaimniecības atkritumi.

Šis produkts satur atkārtoti uzlādējamu bateriju. Sazinieties ar JVCKENWOOD autorizēto dīleri par likvidēšanu.

Tikai Eiropas Savienībā

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra [XP-EXT1] atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē: (https://www.jvc.net/euukdoc/).

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

IMPORTANT (for UK)

IMPORTANT (for UK)

Ražotājs

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

BRĪDINĀJUMS

Safety Ear

Lai nepieļautu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgstoši lielā skaļumā.

Ilgstoši neklausieties mūziku lielā skaļumā. Neizmantojiet, braucot ar automašīnu vai velosipēdu.

Izmantojot austiņas ārpus telpām, pievērsiet īpašu uzmanību apkārtējai satiksmei. Pretējā gadījumā varat iekļūt negadījumā.

Šis produkts ar iebūvētu bateriju nedrīkst tikt pakļauts pārmērīgam karstumam, piemēram, saules gaismai, ugunij vai līdzīgai iedarbībai.

Šajā izstrādājumā ir ievietots nemaināms uzlādējams akumulators. Sprādziena briesmas, ja lietotājs ir nomainījis akumulatoru. Nemainiet akumulatoru paši.

Brīdinājumi par akumulatoru

Lūdzam neapieties ar akumulatoru tālāk norādītajos veidos.

Tas var izraisīt viegli uzliesmojošu šķidrumu un gāzu eksploziju vai noplūdi.

Iznīcināt, iemetot ugunī, izmetot, sasmalcinot vai sagriežot;

Atstāt ļoti vidē ar augstu temperatūru

Atstāt vidē ar ļoti zemu spiedienu

UZMANĪBU

Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās u.c. riskus.

Neizskrūvējiet skrūves, nenoņemiet vāku vai korpusu.

Nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

Neizjauciet un nepārveidojiet ierīci.

Nepieļaujiet uzliesmojošu vielu, ūdens vai metāla priekšmetu iekļūšanu ierīcē.

Jūsu drošībai...

Kad gaiss ir sauss, piemēram, ziemā, lietojot austiņas, pastāv iespēja sajust statiskās elektrības izlādes triecienus.

Ja, lietojot austiņas, izjūtat nelabumu, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu.

Pielūkojiet, lai, regulējot galvas stīpas garumu, jūsu mati vai citi priekšmeti neieķertos galvas stīpas slīdnī (regulētājā).

Izvairieties lietot austiņas:

vietās, kur ir pārmērīgi mitrs vai putekļains;

vietās, kur ir ļoti augsta (virs 40 °C) vai zema (zem 5 °C) temperatūra.

NEATSTĀJIET austiņas:

vietā, kur tās apspīd tieši saules stari;

apsildes ierīču tuvumā.

Lai aizsargātu austiņas, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ:

neļaujiet tām samirkt;

nekratiet tās un nenometiet uz cietiem priekšmetiem.

Piesardzība lietošanā

Ja sajūtat diskomfortu ķermeņa daļās, kas ir saskarē ar austiņām, piemēram, ausis un āda, nekavējoties pārtrauciet šī izstrādājuma lietošanu. Šādos apstākļos, turpinot lietot izstrādājumu, var parādīties tādi simptomi kā orgāna vai ādas iekaisums.

Atvienojot austiņas, dariet to, turot aiz spraudņa, un nevis velkot aiz kabeļa.

Netiniet austiņu kabeli ap AV ierīci; to darot, var sabojāt kabeli pie spraudņa.

Neļaujiet izstrādājumam nokrist, neklaudziniet ar to pret citiem priekšmetiem un nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem.

Ausu ieliktņi materiāla īpašību dēļ nolietojas agrāk nekā pārējās daļas pat normālas lietošanas gaitā vai normālas uzglabāšanas laikā.

Par ausu ieliktņu mainīšanu konsultējieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties austiņas.

Ja uz austiņām ir netīrumi, noslaukiet virsmu tīru, izmantojot samitrinātu un izspiestu lupatiņu.

Izstrādājuma piliendrošības un ūdensizturības īpašības

Šis izstrādājums nav nedz piliendrošs, nedz ūdensizturīgs. Pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai izvairītos no saskares ar ūdeni vai sviedriem, jo tas var sabojāt izstrādājumu.

Esiet īpaši uzmanīgi, lietojot šo izstrādājumu vietās, kas ir pakļautas stipra lietus vai sniega iedarbībai, augsta mitruma apstākļos, kā arī apstākļos, kas var izraisīt svīšanu.

Ja izstrādājums nonāk saskarē ar ūdeni vai sviedriem, nekavējoties noslaukiet to ar sausu un mīkstu audumu.

Pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai ūdens vai sviedri neiekļūtu uzlādes pieslēgvietā.


Eiropas garantija

Informāciju par Eiropas garantiju lūdzam skatīt norādītajā tīmekļa vietnē.