> Zvuk/Telefón > Ovládanie zvuku

Ovládanie zvuku

Počúvanie hudby

Ak chcete prehrávať, spustite aplikáciu na prehrávanie hudby na pripojenom zariadení BLUETOOTH.

Používanie diaľkového ovládania

Prehrať/Pozastaviť (Icon_Play-Pause)

Jedenkrát stlačte rýchlo tlačidlo Icon_Play-Pause.

Nastavenie hlasitosti (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Stlačte raz tlačidlo Minus Icon/Plus Icon rýchlo.

Pre súvislú zmenu hlasitosti podržte tlačidlo stlačené.

Prejsť na ďalšiu skladbu (Icon_FF)

Stlačte tlačidlo Icon_Play-Pause dvakrát rýchlo počas prehrávania.

Preskočiť na predchádzajúcu skladbu alebo začiatok aktuálnej skladby (Icon_REW)

Stlačte tlačidlo Icon_Play-Pause trikrát rýchlo počas prehrávania.

Prepnutie režimu zvuku

Režim zvuku sa zmení nasledovne po každom stlačení tlačidla SOUND.

NORMAL (normál) Arrow Right white BASS BOOST (zvýraznenie basov) Arrow Right white CLEAR (vypnutie basov) Arrow Right white NORMAL (normál)

Po zvolení režimu zaznejú zvukové signály: „2 pípnutia“ pre BASS BOOST ON (zapnutie zvýraznenia basov), „3 pípnutia“ pre CLEAR ON (vypnutie zvýraznenia basov) a „1 pípnutie“ pre NORMAL (normál).

Použitie funkcie potlačenia šumu

Prepnite spínač NC do polohy ON (ZAP.).

Indikátor sa rozsvieti zelenou farbou.

Nastavením spínača NC do polohy OFF (VYP.) vypnete funkciu potlačenia šumu. (Kontrolka zhasne.)

Použitie funkcie potlačenia šumu prispieva hlavne k redukcii okolitých zvukov, ako je hluk vo vozidle a hluk z klimatizácie v miestnosti.

Okrem používania funkcie potlačenia šumu pri počúvaní hudby môžete funkciu používať aj samostatne.

Toto zariadenie nezaručuje prevádzkyschopnosť všetkých funkcií diaľkového ovládania.

Keď zostávajúca energia akumulátora klesne, alarm zaznie každé 4 minúty.Nabíjanie

Funkcia potlačenia šumu je účinná pri nízkych zvukoch, ako je napríklad hluk vo vozidle a hluk z klimatizácie v miestnosti, ale menej účinná pri relatívne vysokých zvukoch, ako sú hlásenia, rozhovory a zvončeky na dopravných prostriedkoch.

Po použití vypnite funkciu potlačenia šumu, aby ste zabránili vybitiu batérie.