Ръководство на потребителя

БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА ЗА КИНО

XP-EXT1

Процесорно устройство: XP-EXT1P
Слушалки: XP-EXT1H

Трябва да се прочете

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми клиенти,

Този уред отговаря на действащите европейски директиви и стандарти по отношение на радио съоръженията и ограничаване на опасните вещества.
Европейското представителство на корпорацията JVCKENWOOD е:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH,
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, ГЕРМАНИЯ

Recycle mark

Информация за изхвърляне на стари електрически и електронни уреди и батерии (приложима за държави, които са приели системи за разделно събиране на отпадъци)

Продуктите и батериите, обозначени със символа (зачертана с кръст кофа за боклук на колелца), не могат да се изхвърлят като битови отпадъци.

Продуктът съдържа презареждаема батерия. Свържете се с оторизиран търговец на JVCKENWOOD за начина на изхвърляне.

Само Европейски съюз

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на[XP-EXT1] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: (https://www.jvc.net/euukdoc/).

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

IMPORTANT (for UK)

IMPORTANT (for UK)

Производител

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

ВНИМАНИЕ

Safety Ear

За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте при високи нива на звука за дълги периоди от време.

Не слушайте при висока сила на звука продължително време. Не използвайте по време на шофиране или колоездене.

Когато използвате слушалките на открито, обръщайте повишено внимание на трафика около себе си. В противен случай това може да причини катастрофа.

Този продукт е с вградена батерия и не трябва да се излага на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън или подобни.

Този продукт съдържа акумулаторна батерия, която не се подменя. Опасност от експлозия при подмяна на батерията. Не подменяйте батерията сами.

Предупреждения за батерията

Моля, не работете с батерията по следните начини.

Може да доведе до експлозия или изтичане на запалими течности и газове.

Не изхвърляйте в огън, не трошете или не нарязвайте

Не дръжте при изключително висока температура на околната среда

Не оставяйте в среда с изключително ниско налягане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да ограничите риска от токови удари, пожар и др.

Не сваляйте винтове, капака или корпуса.

Не излагайте този уред на дъжд или влага.

Не разглобявайте и не модифицирайте устройството.

Не позволявайте запалими и метални обекти или вода да навлизат в устройството.

За вашата безопасност...

Когато въздухът е по-сух, например през зимата, можете да усетите известно статично електричество, докато използвате слушалките.

Ако започнете да се чувствате зле, докато сте със слушалките, трябва незабавно да спрете да ги използвате.

Уверете се, че косата ви или други обекти не са захванати в плъзгача (лентата за регулиране) на слушалките, когато ги регулирате.

Избягвайте да използвате слушалките...

на места, на които има прекомерна влажност или прах

на места, където са възможни изключително високи температури (над 40 °C (104°F)) или ниски температури (под 5 °C (41°F))

НЕ оставяйте слушалките...

изложени на пряка слънчева светлина

близо до нагревател

За да защитите слушалките, НЕ...

позволявайте да се мокрят

ги изтупвайте или удряйте в твърди предмети

Мерки за безопасност при употреба

Спрете незабавно да използвате този продукт, ако почувствате дискомфорт в зони, които влизат в пряк контакт със слушалките, като уши и кожа. Може да се появят симптоми като възпаление и дразнене на кожата, ако продължите да използвате продукта при такива обстоятелства.

Когато изключвате слушалката, направете това с издърпване на куплунга, вместо да дърпате кабела.

Не навивайте кабела на слушалките около AV устройство, тъй като това може да доведе до скъсване на кабела при куплунга.

Не изпускайте продукта, не го удряйте в други предмети и не го подлагайте на силни удари.

Поради характеристиките на материала, подложките за уши ще се износват по-бързо от другите части, дори при нормална употреба или при нормално съхранение.

За подмяна на подложките за уши се обърнете към дилъра, откъдето сте закупили слушалките.

Ако има замърсяване върху блока на слушалките, избършете повърхността с изцедена мокра кърпа.

Характеристики за устойчивост на капки и водоустойчивост на този продукт

Този продукт не е устойчив на капки, нито водоустойчив. Обръщайте специално внимание на избягването на контакт с вода или пот, тъй като така продуктът може да се повреди.

Бъдете особено внимателни, когато използвате този продукт на места, които са изложени на силен дъжд или сняг и висока влажност, както и при условия, които могат да причинят изпотяване.

Ако продуктът влезе в контакт с вода или пот, незабавно го избършете със суха и мека кърпа.

Бъдете особено внимателни, за да не попадне вода или пот в гнездото за зареждане.


Европейска гаранция

Моля, обърнете се към следното за информация относно Европейската Гаранция.