Návod k obsluze

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM DOMÁCÍHO KINA

XP-EXT1

Procesorová jednotka: XP-EXT1P
Sluchátka: XP-EXT1H

Musíte si přečíst

PRÁVNÍ INFORMACE

Vážený zákazníku,

Tento přístroj je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a normami ohledně omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a radiových přístrojích.
Evropský zástupce společnosti JVCKENWOOD Corporation je:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH,
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, NĚMECKO

Recycle mark

Informace o likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení a baterií (platí pro země, které přijaly systémy třídění sběru odpadu)

Výrobky a baterie s tímto symbolem (přeškrtnutá popelnice) nelze vyhazovat s domovním odpadem.

Tento výrobek obsahuje dobíjecí baterii. Informace o likvidaci vám podá autorizovaný prodejce JVCKENWOOD.

Pouze Evropská unie

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení [XP-EXT1] splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese: (https://www.jvc.net/euukdoc/).

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

IMPORTANT (for UK)

IMPORTANT (for UK)

Výrobce

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

VAROVÁNÍ

Safety Ear

Abyste předešli případnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouho při vysoké hlasitosti.

Neposlouchejte delší dobu při vysoké hlasitosti. Nepoužívejte při řízení nebo cyklistice.

Pokud používáte sluchátka venku, věnujte zvláštní pozornost okolnímu dopravnímu ruchu. Nedostatečná pozornost by mohla vést k nehodě.

Tento výrobek s vestavěnou baterií by neměl být vystavován nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni atp.

Tento výrobek obsahuje dobíjecí baterii, která není vyměnitelná. Pokud uživatel vymění baterii, hrozí nebezpečí výbuchu. Uživatel nesmí sám vyměňovat baterii.

Varování týkající se baterie

S baterií nenakládejte následujícími způsoby.

Mohlo by dojít k výbuchu nebo úniku hořlavých kapalin a plynů.

Vhození baterie do ohně, odhození, rozdrcení nebo rozříznutí baterie

Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou

Ponechání baterie v prostředí s extrémně nízkým tlakem

UPOZORNĚNÍ

Abyste snížili riziko elektrických šoků, požáru apod.

Nesnímejte šrouby, kryt ani skříňku.

Nevystavujte tento přístroj dešti a vlhkosti.

Sluchátka nerozebírejte ani nijak neupravujte.

Zabraňte vniknutí hořlavých látek, vody nebo kovových objektů do sluchátek.

V zájmu vaší bezpečnosti...

V sušších podmínkách, jaké bývají například v zimě, můžete při používání sluchátek pocítit statický výboj.

Pokud při použití ušních olivek cítíte nevolnost, ihned je přestaňte používat.

Dbejte, aby se při nastavování sluchátkového pásu do kluzátka nedostaly vlasy ani jiné předměty.

Nepoužívejte sluchátka...

na místech s nadměrnou vlhkostí nebo prachem

na místech s extrémně vysokými (nad 40 °C) nebo nízkými (pod 5 °C) teplotami

NEPONECHÁVEJTE sluchátka...

vystavená přímému slunečnímu záření

v blízkosti topných těles

Chcete-li chránit sluchátka, NEPŘIPUSŤTE...

jejich namočení

třesení sluchátky nebo jejich pád na tvrdý objekt

Upozornění týkající se používání

Pokud pocítíte nepohodlí v oblastech, které přicházejí do přímého kontaktu se sluchátky, jako jsou uši a kůže, okamžitě přestaňte tento produkt používat. Pokud v takovém případě budete produkt nadále používat, mohou se objevit příznaky, jako je zánět a podráždění kůže.

Odpojování sluchátek provádějte taháním za zástrčku namísto tahání za kabel.

Kabel sluchátek neomotávejte kolem AV zařízení, protože by to mohlo vést k prasknutí kabelu u zástrčky.

Zabraňte pádu výrobku, úderům do jiných předmětů a nevystavujte jej silným nárazům.

Kryty náušníků se i při normálním používání nebo skladování opotřebí díky charakteristice jejich materiálu dříve než ostatní součásti.

Pro získání náhradních krytů náušníků kontaktujte prodejce, u kterého jste sluchátka zakoupili.

Pokud jsou na sluchátkách nečistoty, otřete povrch vlhkým hadříkem, který je vyždímaný.

Odolnost tohoto výrobku vůči vodě a kapkám

Tento výrobek není odolný vůči kapkám nebo vodě. Dávejte pozor, abyste jej nevystavili styku s vodou nebo potem, neboť tím by mohlo dojít k poškození výrobku.

Věnujte zvýšenou pozornost při používání tohoto výrobku na místech vystavených silnému dešti nebo sněhu a vysoké vlhkosti a také za podmínek, které mohou způsobovat pocení.

Pokud výrobek přijde do kontaktu s vodou nebo potem, okamžitě jej otřete suchým a měkkým hadříkem.

Dávejte pozor, aby se voda nebo pot nedostaly do nabíjecího konektoru.


Záruka v Evropě

Informace o záruce v rámci Evropy naleznete v následující části.