Brugervejledning

TRÅDLØST TEATERSYSTEM

XP-EXT1

Processorenhed: XP-EXT1P
Høretelefon: XP-EXT1H

Skal læses

JURIDISKE OPLYSNINGER

Kære kunde,

Dette apparat er i overensstemmelse med gældende europæiske direktiver og standarder vedrørende radio og begrænsninger for farlige stoffer (RoHS).
Europæisk repræsentant for JVCKENWOOD Corporation er:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH,
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, TYSKLAND

Recycle mark

Oplysninger om bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr og batterier (gælder for lande, der har vedtaget separate indsamlingssystemer)

Produkter og batterier med symbolet (overstreget skraldespand på hjul) kan ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

Dette produkt indeholder et genopladeligt batteri. Ret henvendelse til en autoriseret JVCKENWOOD-forhandler angående bortskaffelse.

Kun EU

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret [XP-EXT1] er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse: (https://www.jvc.net/euukdoc/).

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

IMPORTANT (for UK)

IMPORTANT (for UK)

Producent

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

ADVARSEL

Safety Ear

For at forebygge risiko for høreskader, bør man ikke lytte ved høj lydstyrke i længere tid.

Lyt ikke ved høj lydstyrke i længere tid. Må ikke bruges, mens man kører bil eller cykler.

Vær specielt opmærksom på den omgivende trafik i nærheden, når hovedtelefonerne bruges udenfor. Forsømmelse af dette kan føre til ulykker.

Dette produkt med et indbygget batteri må ikke udsættes for ekstrem varme som f.eks. sol, ild eller lignende.

Dette produkt indeholder et genopladeligt batteri, som ikke kan udskiftes. Fare for eksplosion, hvis bruger forsøger udskiftning af batteri. Udskift som bruger ikke batteriet på egen hånd.

Advarsler for batteri

Håndtér ikke batteriet på følgende måder.

Det kan føre til eksplosion i eller lækage af brændbare væsker og gasser.

Må ikke kasseres i åben ild, bortskaffes, knuses eller skæres i

Må ikke efterlades på steder med meget høje temperaturer

Må ikke efterlades på steder, der er under meget lavt tryk

FORSIGTIG

For at reducere risikoen for elektriske stød, brand etc.

Fjern ikke skruer, dæksel eller kabinet.

Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt.

Undlad at adskille eller modificere enheden.

Lad ikke brændbare dele, vand eller metaldele komme ind i enheden.

For din sikkerheds skyld...

Under forhold med tør luft som f.eks. om vinteren, kan du blive udsat for statiske stød, når du anvender hovedtelefonerne.

Bør du føle dig syg ved brug af hovedtelefonerne, bør du stoppe med at benytte dem med det samme.

Sørg for, at dit hår eller andet ikke sætter sig fast i hovedbåndslukkeren (justerer), når hovedbåndet justeres.

Undgå at anvende hovedtelefonerne...

på steder med overdreven luftfugtighed eller støv

på steder med meget høje temperaturer (over 40 °C) eller lave temperaturer (under 5 °C)

Efterlad IKKE høretelefonerne...

i direkte sollys

i nærheden af et varmeapparat

For at beskytte hovedtelefonerne må du IKKE...

lade dem blive våde

ryste dem eller tabe dem ned på hårde genstande

Forholdsregler angående brugen

Indstil brugen af dette produkt øjeblikkeligt, hvis du føler ubehag i områder, der kommer i direkte kontakt med høretelefonen, såsom ører og hud. Symptomer såsom betændelse og hudirritation kan opstå, hvis du fortsætter med at anvende produktet under sådanne omstændighederne.

Når du frakobler høretelefonen, skal du gøre det ved at trække i stikket i stedet for at trække i kablet.

Vikl ikke høretelefonkablet rundt om en A/V-enhed, idet dette kan medføre, at kablet ved stikket går i stykker.

Tab ikke produktet, slå det mod andre genstande, og udsæt det ikke for kraftige stød.

Ørepuderne slides hurtigere end de andre dele selv ved normal brug eller under normal opbevaring som følge af materialet egenskaber.

For udskiftning af ørepuderne skal du kontakte den forhandler, hvor du købte hovedtelefonerne.

Hvis der er snavs på høretelefonenheden, skal du tørre overfladen af med en fugtig, opvredet klud.

Dryp- og vandtæthedsegenskaber ved dette produkt

Dette produkt er ikke dryp- eller vandtæt. Vær meget opmærksom på at undgå kontakt med vand eller sved, idet dette kan beskadige produktet.

Vær særligt påpasselig, når du anvender dette produkt på steder, der er udsat for kraftig regn eller sne og høj luftfugtighed såvel som under forhold, hvor du kommer til at svede.

Når produktet kommer i kontakt med vand eller sved, skal du omgående tørre det af med en tør og blød klud.

Vær meget opmærksom på at forhindre vand eller sved i at trænge ind i opladningsterminalen.


Europæisk garanti

Der henvises til følgende for oplysninger vedrørende den europæiske garanti.