Používateľská príručka

BEZDRÔTOVÝ SYSTÉM DOMÁCEHO KINA

XP-EXT1

Procesorová jednotka: XP-EXT1P
Slúchadlá: XP-EXT1H

Prečítajte si

PRÁVNE INFORMÁCIE

Vážený zákazník,

Tento prístroj je v súlade s platnými európskymi smernicami a normami, ktoré sa týkajú rádií a RoHS.
Zástupca spoločnosti JVCKENWOOD Corporation pre Európu je:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH,
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, NEMECKO

Recycle mark

Informácie o likvidácii starých elektrických a elektronických zariadení a batérií (platné pre krajiny, ktoré prijali samostatné systémy na zber odpadov)

Produkty a batérie označené symbolom (preškrtnutá odpadová nádoba) sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Tento produkt obsahuje nabíjateľnú batériu. V prípade likvidácie kontaktujte autorizovaného predajcu JVCKENWOOD.

Len Európska únia

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie [XP-EXT1] vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese: (https://www.jvc.net/euukdoc/).

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

IMPORTANT (for UK)

IMPORTANT (for UK)

Výrobca

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

VÝSTRAHA

Safety Ear

Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhší čas pri vysokej hlasitosti.

Nepočúvajte pri vysokej hlasitosti počas dlhšieho časového obdobia. Nepoužívajte počas jazdy alebo bicyklovania.

Ak používate slúchadlá vonku, dávajte pozor na okolitú premávku. V opačnom prípade hrozí riziko nehody.

Tento produkt so vstavanou batériou nesmie byť vystavený zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a podobne.

Tento výrobok obsahuje nabíjateľnú batériu, ktorá nie je vymeniteľná. Ak používateľ vymení batériu, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu nevymieňajte.

Varovania týkajúce sa batérie

S batériou nemanipulujte nasledujúcimi spôsobmi.

Mohlo by to viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín a plynov.

Nezahadzujte do ohňa, nelikvidujte, nedrvte alebo nerežte

Nenechávajte v prostredí s extrémne vysokou teplotou

Nechávajte v prostredí s extrémne nízkym tlakom

UPOZORNENIE

Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru a pod.

Neodstraňujte skrutky, kryt ani skrinku.

Toto zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti.

Slúchadlá nerozoberajte a ani neupravujte.

Zabráňte preniknutiu horľavých predmetov, predmetov obsahujúcich vodu či kovových predmetov do slúchadiel.

Pre vašu bezpečnosť...

V prostredí so suchým vzduchom (napr. v zime) môžete pri používaní slúchadiel pocítiť statický šok.

Ak počas používania slúchadiel pocítite nevoľnosť, okamžite prestaňte s ich používaním.

Dávajte pozor, aby sa vám pri nastavovaní posúvača na slúchadlovom páse (nastavovač) nezachytili do neho vlasy alebo iné predmety.

Slúchadlá nepoužívajte...

na miestach vystavených nadmernej vlhkosti alebo prachu

na miestach vystavených mimoriadne vysokým (nad 40 °C alebo 104 °F) alebo nízkym (pod 5 °C alebo 41 °F) teplotám

Slúchadlá NENECHÁVAJTE...

vystavené priamemu slnečnému žiareniu

v blízkosti ohrievača

Ak chcete chrániť slúchadlá...

nedovoľte, aby sa namočili

netraste nimi a nedovoľte, aby vám spadli na tvrdé predmety

Varovania týkajúce sa použitia

Ak cítite nepohodlie v oblastiach, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu so slúchadlami, ako sú uši a pokožka, okamžite prestaňte produkt používať. Ak budete za takýchto okolností pokračovať v používaní produktu, môžu sa vyskytnúť symptómy ako je zápal a podráždenie pokožky.

Pri odpájaní vyťahujte slúchadlá ťahaním za zástrčku a nie ťahaním za kábel.

Kábel slúchadiel neobtáčajte okolo AV zariadenia, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie kábla pri zástrčke.

Produkt vám nesmie spadnúť, naraziť na iné predmety a ani nesmie byť vystavený silným nárazom.

Kvôli charakteristike materiálu sa vankúšiky ušných dielcov opotrebujú skôr ako ostatné časti aj pri bežnom používaní alebo pri normálnom skladovaní.

Pri výmene vankúšikov ušných dielcov sa obráťte na predajcu, od ktorého ste kúpili slúchadlá.

Ak je jednotka slúchadiel znečistená, utrite povrch pomocou navlhčenej vyžmýkanej handričky.

Produkt a jeho vodotesnosť a odolnosť voči kvapkaniu

Tento produkt nie je odolný voči kvapkaniu a nie je ani vodotesný. Venujte zvýšenú pozornosť tomu, aby ste predišli kontaktu s vodou alebo potom, pretože by to mohlo poškodiť produkt.

Pri používaní tohto produktu na miestach, ktoré sú vystavené silnému dažďu alebo snehu a vysokej vlhkosti, ako aj v podmienkach, kde môže byť vystavený potu, buďte opatrní.

Ak dôjde ku kontaktu produktu s vodou alebo potom, produkt okamžite utrite suchou a mäkkou handrou.

Dávajte pozor, aby sa do nabíjacieho konektora nedostala voda alebo pot.


Európska záruka

Informácie o európskej záruke nájdete na nasledujúcich stránkach.