Bruksanvisning

TRÅDLÖST TEATERSYSTEM

XP-EXT1

Processorenhet: XP-EXT1P
Hörlurar: XP-EXT1H

Måste läsa

RÄTTSLIG INFORMATION

Bästa kund,

Denna apparat överensstämmer med gällande EU-direktiv och standarder beträffande radioutrustning och begränsning av användningen av farliga ämnen (RoHS).
Europarepresentant för JVCKENWOOD Corporation är:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH,
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, TYSKLAND

Recycle mark

Information avseende kassering av gammal elektrisk och elektronisk utrustning och batterier (tillämpligt för länder som har antagit separata insamlingssystem för avfall)

Produkter och batterier med denna symbol (en överkryssad soptunna på hjul) får inte kastas med vanliga hushållssopor.

Denna produkt innehåller ett laddningsbart batteri. Kontakta en auktoriserad JVCKENWOOD-handlare angående kassering.

Endast europeiska unionen

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen [XP-EXT1] är i enlighet med direktiv 2014/53 / EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: (https://www.jvc.net/euukdoc/).

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

IMPORTANT (for UK)

IMPORTANT (for UK)

Tillverkare

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

VARNING

Safety Ear

Lyssna inte på höga volymnivåer under längre perioder, eftersom det kan ge upphov till hörselskada.

Lyssna inte på hög volym under lång tid. Använd inte hörlurarna i trafiken.

Var särskilt uppmärksam på omgivande trafik vid användning av hörlurarna utomhus. Annars finns det risk för att en olycka inträffar.

Denna produkt med ett inbyggt batteri får inte utsättas för hög värme från exempelvis solljus eller eld.

Den här produkten innehåller laddningsbart batteri, vilket inte kan bytas ut. Explosionsrisk om användaren byter batteri. Byt inte själv ut batteriet.

Varningar för batteri

Var god hantera ej batteriet på följande sätt.

Det kan leda till explosion eller läckage av brandfarliga vätskor och gaser.

Kassera i eld, släng, krossa eller klipp

Lämna i extremt hög temperaturmiljö

Lämna i extremt lågt tryckmiljö

OBSERVERA

För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.

Ta inte bort skruvar, lock eller hölje.

Utsätt inte apparaten för regn eller fukt.

Demontera eller modifiera inte enheten.

Låt inte lättantändliga ämnen, vatten eller metallföremål tränga in i enheten.

Av säkerhetsskäl...

När luften är torr, t.ex. vintertid, kan det hända att statiska stötar uppstår vid användning av hörlurarna.

Avbryt genast användningen, om illamående uppstår medan hörlurarna används.

Se till att inte håret eller någonting annat fastnar i bygelns glidskena (justerare) vid justering av huvudbygeln.

Undvik att använda hörlurarna...

på platser med hög luftfuktighet eller mycket damm

på platser med mycket höga (över 40 °C) eller låga (under 5 °C) temperaturer

Lämna INTE hörlurarna...

utsatta för direkt solljus

nära en värmeapparat

För att skydda hörlurarna, FÅR DU INTE...

låta dem bli våta

skaka dem eller tappa dem mot hårda föremål

Försiktighetsåtgärd vid användning

Sluta använda produkten omedelbart om du känner obehag vid ytor som kommer i direkt kontakt med hörlurarna, såsom öron och hud. Symptom så som inflammation och hudirritation kan uppstå om du fortsätter att använda produkten under sådana omständigheter.

När du kopplar ur hörlurarna, gör det genom att dra i kontakten istället för att dra i kabeln.

Linda inte hörlurskabeln runt en AV-enhet eftersom det kan leda till att kabeln vid kontakten går sönder.

Tappa inte produkten, slå den inte mot andra föremål och utsätt den inte för stötar.

Öronkuddarna slits ut tidigare än de andra delarna, även vid normal användning och normal förvaring, som ett resultat av materialegenskaperna.

Kontakta återförsäljaren där du köpte hörlurarna för byte av öronkuddarna.

Om det finns smuts på hörlurarna, torka rent dem med en fuktig trasa som vridits ur.

Droppsäkra och vattentäta egenskaper hos denna produkt

Denna produkt är inte dropptät eller vattentät. Var noga med att undvika kontakt med vatten eller svett eftersom det kan skada produkten.

Var uppmärksam när du använder denna produkt på platser som utsätts för kraftigt regn eller snö och hög luftfuktighet, samt under förhållanden som kan orsaka svettning.

När produkten kommer i kontakt med vatten eller svett, torka av det omedelbart med en torr och mjuk trasa.

Var försiktig så att vatten eller svett inte kommer in i laddningsterminalen.


Europeisk garanti

Se följande för information om den europeiska garantin.