Návod k obsluze

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

HA-FX9BT

Musíte si přečíst

PRÁVNÍ INFORMACE

Vážený zákazníku,

Tento přístroj je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a normami ohledně omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a radiových přístrojích.
Evropský zástupce společnosti JVC KENWOOD Corporation je:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, NĚMECKO

Recycle mark

Informace o likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení a baterií (platí pro země, které přijaly systémy třídění sběru odpadu)

Výrobky a baterie s tímto symbolem (přeškrtnutá popelnice) nelze vyhazovat s domovním odpadem.

Tento výrobek obsahuje dobíjecí baterii. Informace o likvidaci vám podá autorizovaný prodejce JVC.

Pouze Evropská unie

Kopii Prohlášení o shodě vztahující se k směrnici RE 2014/53/EU (o rádiových zařízeních) lze stáhnout z následujících webových stránek (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

JVC tímto prohlašuje, že tento systém [HA-FX9BT] je v souladu se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Výrobce

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

VAROVÁNÍ

Safety Ear

Abyste předešli případnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouho při vysoké hlasitosti.

Neposlouchejte delší dobu při vysoké hlasitosti. Nepoužívejte při řízení nebo cyklistice.

Pokud používáte sluchátka venku, věnujte zvláštní pozornost okolnímu dopravnímu ruchu. Nedostatečná pozornost by mohla vést k nehodě.

Tento výrobek s vestavěnou baterií by neměl být vystavován nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni atp.

Tento výrobek obsahuje dobíjecí baterii, která není vyměnitelná. Pokud uživatel vymění baterii, hrozí nebezpečí výbuchu. Uživatel nesmí sám vyměňovat baterii.

Varování týkající se baterie

S baterií nenakládejte následujícími způsoby.

Mohlo by dojít k výbuchu nebo úniku hořlavých kapalin a plynů.

Vhození baterie do ohně, odhození, rozdrcení nebo rozříznutí baterie

Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou

Ponechání baterie v prostředí s extrémně nízkým tlakem

UPOZORNĚNÍ

Abyste snížili riziko elektrických šoků, požáru apod.

Sluchátka nerozebírejte ani nijak neupravujte.

Zabraňte vniknutí hořlavých látek, vody nebo kovových objektů do sluchátek.

V zájmu vaší bezpečnosti...

Sluchátka přestaňte používat, pokud způsobují velké obtíže nebo dráždí pokožku a uši. Vaši pokožku mohou poškodit a způsobit vyrážku nebo zánět.

Uvízne-li Vám v uchu ušní olivka nebo jiné části sluchátek, buďte opatrní a nezatlačte si je hlouběji do zvukovodu. Vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, aby vám sluchátkový prvek vyjmula. Neprofesionálním vyjmutím prvku může dojít k poškození ucha.

Ušní olivky ukládejte na bezpečné místo mimo dosah dětí. Vyhnete se tak nebezpečí, že by je dítě mohlo spolknout.

V sušších podmínkách, jaké bývají například v zimě, můžete při používání sluchátek pocítit statický výboj.

Upozornění týkající se používání

Přejete-li si ušní olivky vyměnit, kontaktujte místního prodejce.


Záruka v Evropě

Informace o záruce v rámci Evropy naleznete v následující části.