> Připojení > Opětovné připojení (zapnuto)

Opětovné připojení (zapnuto)

1Zkontrolujte, jestli je kontrolka vypnutá.

connecting 1 OFF

2Zapněte BLUETOOTH nastavení zařízení BLUETOOTH a stiskněte a podržte tlačítko Maru na systému, dokud se kontrolka nerozsvítí modře na 1 sekundu.

Uvolněte prst poté, co se kontrolka systému rozsvítí modře.

gif power_on

Systém se poté automaticky pokusí znovu připojit k naposled použitému zařízení BLUETOOTH. Pokud je navázáno spojení, začne kontrolka pomalu modře blikat.

Pokud kontrolka trvale pomalu bliká červeně, spojení mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nebylo navázáno. V takovém případě vyberte na zařízení BLUETOOTH systém, který se má připojit.

Pokud podržíte po dobu přibližně 5 sekund stisknuté tlačítko Maru v době vypnutí napájení, kontrolka začne střídavě červeně a modře blikat a systém se přepne do režimu připojování. V takovém případě vyberte systém na zařízení BLUETOOTH pro navázání spojení.