> Išjungimas

Išjungimas

Maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką Maru2.

Vienai sekundei užsidega raudonas indikatorius, paskui jis užgęsta ir maitinimas išjungiamas.

Kai indikatoriaus lemputė užgęsta, maitinimas išjungiamas.

Jei per 5 minutes neprisijungia joks BLUETOOTH įrenginys, sistema automatiškai išsijungia.