> Prisijungimas > Prisijungimas iš naujo (įjungimas)

Prisijungimas iš naujo (įjungimas)

1Patikrinkite, ar maitinimas išjungtas.

2Kai BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH funkcija ĮJUNGTA, maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaudę sistemos mygtuką Maru2.

Vienai sekundei užsidega mėlynas indikatorius ir įjungiamas maitinimas. Paskui sistema automatiškai bando iš naujo prijungti anksčiau naudotą BLUETOOTH įrenginį. Nustačius ryšį, toliau mirksti mėlynas indikatorius.

Jei mirkti raudonas indikatorius, reiškia, kad sistemos ir BLUETOOTH įrenginio ryšys neužmegztas. Tokiu atveju pasirinkite sistemą BLUETOOTH įrenginyje, kad jis būtų prijungtas.

Jei neįjungę maitinimo 5 sekundes palaikysite nuspaudę mygtuką Maru2, pakaitomis mirksės raudonas ir mėlynas indikatorius, o sistema pradės veikti susiejimo režimu. Tokiu atveju išjunkite sistemą, paskui maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką Maru2, kad vėl ją įjungtumėte.