> Prisijungimas > Prisijungimas iš naujo (įjungimas)

Prisijungimas iš naujo (įjungimas)

1Patikrinkite, ar indikatorius nešviečia.

connecting 1 OFF

2Įjunkite BLUETOOTH prietaiso BLUETOOTH nuostatą, paspauskite sistemos mygtuką Maru ir laikykite tol, kol indikatorius 1 sekundei įsižiebs mėlynai.

Sistemos indikatoriui įsižiebus mėlynai, atitraukite pirštą.

gif power_on

Paskui sistema automatiškai bando iš naujo prijungti anksčiau naudotą BLUETOOTH įrenginį. Jei ryšys užmezgamas, indikatorius pradeda lėtai mėlynai mirksėti.

Jei mirkti raudonas indikatorius, reiškia, kad sistemos ir BLUETOOTH įrenginio ryšys neužmegztas. Tokiu atveju pasirinkite sistemą BLUETOOTH įrenginyje, kad jis būtų prijungtas.

Jei neįjungę maitinimo apie 5 sekundes palaikysite nuspaudę Maru, indikatorius pakaitomis mirksės raudonai ir mėlynai, o sistema pradės veikti ryšio užmezgimo režimu. Tokiu atveju pasirinkite šią sistemą BLUETOOTH prietaise, kad būtų užmegztas ryšys.