Lietotāja rokasgrāmata

BEZVADU AUSTIŅAS

HA-FX9BT

Obligāti izlasiet

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

Godājamais klient!

Šī ierīce atbilst Eiropā spēkā esošajām direktīvām un standartiem attiecībā uz radioiekārtām un bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.
JVC KENWOOD Corporation pārstāvis Eiropā:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, GERMANY (VĀCIJA)

Recycle mark

Informācija par nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu, kā arī akumulatoru un bateriju utilizēšanu (attiecas uz valstīm, kurās ir apstiprinātas dalītās atkritumu vākšanas sistēmas)

Produkti un baterijas ar simbolu (nosvītrots atkritumu konteiners uz riteņiem) nedrīkst tikt likvidēti kā mājsaimniecības atkritumi.

Šis produkts satur atkārtoti uzlādējamu bateriju. Sazinieties ar JVC autorizēto dīleri par likvidēšanu.

Tikai Eiropas Savienībā

Atbilstības deklarācijas kopiju attiecībā uz radioiekārtu direktīvu 2014/53/ES var lejupielādēt no norādītās tīmekļa vietnes (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Ar šo JVC paziņo, ka šī sistēma [HA-FX9BT] atbilst būtiskām prasībām un citiem attiecīgiem direktīvas 2014/53/ES noteikumiem.

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Ražotājs

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

BRĪDINĀJUMS

Safety Ear

Lai nepieļautu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgstoši lielā skaļumā.

Ilgstoši neklausieties mūziku lielā skaļumā. Neizmantojiet, braucot ar automašīnu vai velosipēdu.

Izmantojot austiņas ārpus telpām, pievērsiet īpašu uzmanību apkārtējai satiksmei. Pretējā gadījumā varat iekļūt negadījumā.

Šis produkts ar iebūvētu bateriju nedrīkst tikt pakļauts pārmērīgam karstumam, piemēram, saules gaismai, ugunij vai līdzīgai iedarbībai.

Šajā izstrādājumā ir ievietots nemaināms uzlādējams akumulators. Sprādziena briesmas, ja lietotājs ir nomainījis akumulatoru. Nemainiet akumulatoru paši.

Brīdinājumi par akumulatoru

Lūdzam neapieties ar akumulatoru tālāk norādītajos veidos.

Tas var izraisīt viegli uzliesmojošu šķidrumu un gāzu eksploziju vai noplūdi.

Iznīcināt, iemetot ugunī, izmetot, sasmalcinot vai sagriežot;

Atstāt ļoti vidē ar augstu temperatūru

Atstāt vidē ar ļoti zemu spiedienu

UZMANĪBU

Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās u.c. riskus.

Neizjauciet un nepārveidojiet ierīci.

Nepieļaujiet uzliesmojošu vielu, ūdens vai metāla priekšmetu iekļūšanu ierīcē.

Jūsu drošībai...

Pārtrauciet lietot austiņas, ja tās rada lielu diskomfortu vai ādas un ausu iekaisumu. Austiņas var kaitēt jūsu ādai un radīt izsitumus vai iekaisumu.

Ja ausu ieliktnis vai citas austiņas daļas iestrēgst ausī, uzmanieties, lai neiespiestu tās dziļāk auss kanālā, un vērsieties pie ārsta, lai izņemtu iestrēgušo daļu. Ja detaļu mēģina izņemt neprofesionālas personas, tās var radīt ausu bojājumus.

Uzglabājiet austiņu ieliktņus bērniem nepieejamā drošā vietā, lai izvairītos no negadījumiem un riska, piemēram, to norīšanas.

Kad gaiss ir sauss, piemēram, ziemā, lietojot austiņas, pastāv iespēja sajust statiskās elektrības izlādes triecienus.

Piesardzība lietošanā

Lai pasūtītu jaunas austiņu ieliktņus, sazinieties ar vietējo izplatītāju.


Eiropas garantija

Informāciju par Eiropas garantiju lūdzam skatīt norādītajā tīmekļa vietnē.