> Savienošana > No jauna izveidot savienojumu (strāvas padeve ieslēgta)

No jauna izveidot savienojumu (strāvas padeve ieslēgta)

1Pārbaudiet, vai indikators ir izslēgts.

connecting 1 OFF

2Ieslēdziet BLUETOOTH ierīces BLUETOOTH iestatījumus; turiet nospiestu Maru uz sistēmas, līdz indikators uz 1 sekundi iedegas ar zilu gaismu.

Noņemiet pirkstu, kad sistēmas indikators ir iededzies ar zilu gaismu.

gif power_on

Sistēma automātiski mēģina no jauna izveidot savienojumu ar iepriekš izmantoto BLUETOOTH ierīci. Ja ir izveidots savienojums, indikators turpina lēni mirgot ar zilu gaismu.

Ja indikators lēni mirgo sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka savienojums starp sistēmu un BLUETOOTH ierīci nav izveidots. Šādā gadījumā, lai izveidotu savienojumu, BLUETOOTH ierīcē atlasiet sistēmu.

Ja, esot izslēgtai strāvas padevei, nospiedīsiet Maru uz aptuveni 5 sekundēm, indikators sāks pārmaiņus mirgot ar sarkanu un zilu gaismu, un sistēma pāries savienojuma režīmā. Šādā gadījumā atlasiet BLUETOOTH ierīcē šo sistēmu, lai izveidotu savienojumu.