> Pripojenie > Párovanie

Párovanie

1Skontrolujte, či je vypnuté napájanie.

2V závislosti od stavu pripojenia vykonajte jednu z nasledujúcich operácií.

Pri prvom pripojení

Počas striedavého blikania indikátora načerveno a namodro podržte tlačidlo Maru2 na 3 sekundy.

Ak majú byť pripojené 2 alebo viac zariadení BLUETOOTH

Počas striedavého blikania indikátora načerveno a namodro podržte tlačidlo Maru2 na 5 sekúnd.

3Zapnite funkciu Bluetooth zariadenia BLUETOOTH.

4Zo zoznamu zariadení vyberte „JVC HA-S20BT“.

Indikátor bliká pomaly modro, keď sa spojenie ukončí.

Počas párovania si zariadenie BLUETOOTH môže vyžiadať zadanie kódu PIN. V takom prípade ako kód PIN systému zadajte „0000“.

Ak spojenie (párovanie) nie je dokončené do 5 minút od začiatku blikania, systém sa automaticky vypne.