> Pripojenie > Opätovné pripojenie (zapnutie)

Opätovné pripojenie (zapnutie)

1Skontrolujte, či je vypnuté napájanie.

2So zapnutou funkciou BLUETOOTH na vašom BLUETOOTH zariadení podržte tlačidlo Maru2 na systéme približne na 3 sekundy.

Indikátor sa na 1 sekundu rozsvieti namodro a napájanie sa zapne. Systém sa následne automaticky pokúsi opätovne pripojiť k BLUETOOTH zariadeniu, ktoré ste použili predtým. Ak sa vytvorí pripojenie, indikátor bude nepretržite pomaly blikať namodro.

Ak indikátor pomaly bliká načerveno, pripojenie medzi systémom a BLUETOOTH zariadením sa nevytvorilo. V takom prípade vyberte systém na BLUETOOTH zariadení, ktoré chcete pripojiť.

Ak podržíte tlačidlo Maru2 po dobu asi 5 sekúnd, zatiaľ čo je prístroj vypnutý, indikátor bliká striedavo načerveno a namodro a systém prejde do režimu párovania. V takom prípade vypnite napájanie systému a potom približne na 3 sekundy podržte tlačidlo Maru2 a napájanie opätovne zapnite.