> Anslutning > Återanslut (Ström på)

Återanslut (Ström på)

1Kontrollera att strömmen är avstängd.

2Med BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten PÅ, håller du Maru2-knappen på systemet intryckt i ca 3 sekunder.

Indikatorn lyser blått i 1 sekund och strömmen slås på. Systemet försöker automatiskt att återansluta till BLUETOOTH-enheten som senast användes. Om anslutningen etableras fortsätter indikatorn att blinka blått långsamt.

Om indikatorn blinkar rött långsamt, har en anslutning inte etablerats mellan systemet och BLUETOOTH-enheten. Välj i detta fall systemet på BLUETOOTH-enheten som ska anslutas.

Om du håller Maru2-knappen intryckt i ca 5 sekunder när strömmen är av börjar indikatorn blinka växelvis rött och blått, och systemet ställs i parningsläget. Slå i detta fall av strömmen till systemet, och håll sedan Maru2-knappen intryckt i ca 3 sekunder för att slå på strömmen igen.