> Trikčių diagnostika ir šalinimas

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Simptomas

Veiksmas

Nepavyko suporuoti

Neatleiskite Icon Multi button mygtuko, kol indikatorius nepradės mirksėti pakaitomis raudonai ir mėlynai.

Kai poruojate, įsitikinkite, kad BLUETOOTH prietaisas yra ne daugiau nei 1 m atstumu nuo ausinių.

Įjunkite BLUETOOTH prietaisą, aktyvuokite jo „Bluetooth“ funkciją.

Nepavyksta prisijungti

Prisijungus BLUETOOTH įrenginys privalo būti ne toliau nei 1 m atstumu nuo ausinių.

Įjunkite BLUETOOTH prietaisą, aktyvuokite jo „Bluetooth“ funkciją.

Ištrinkite poravimo informaciją BLUETOOTH įrenginių sąraše ir atlikite poravimą dar kartą.

Indikatorius mirksi raudonai ir prijungimas nepavyksta

Įjunkite BLUETOOTH prietaisą, aktyvuokite jo „Bluetooth“ funkciją ir pasirinkite šį įrenginį BLUETOOTH prietaisų sąraše.

Prisijungus prie šio įrenginio, susietasis BLUETOOTH prietaisas ne iš karto veikia

Priklausomai nuo prijungtojo BLUETOOTH prietaiso net tada, kai prisijungus indikatorius šviečia mėlynai, BLUETOOTH įrenginys gali veikti ne iš karto, nes egzistuoja tam tikras laiko tarpas, per kurį jungiamasi. Palaukite keletą sekundžių ir bandykite vėl.

Garsumas nepakankamas arba garsas yra nemalonus

Garsumą didinkite prijungtame BLUETOOTH prietaise.

Garsas yra iškreiptas

Sureguliuokite garsą prijungtame BLUETOOTH prietaise taip, kad nebūtų iškraipymo.

Paleiskite prietaisą pakartotinai.Įkrovimas

Triukšmo slopinimo funkcija nėra labai efektyvi

Patikrinkite, ar NC jungiklis nustatytas į padėtį ON.

Triukšmo slopinimo funkcijos efektyvumas sumažėja priklausomai nuo triukšmo tipo. Triukšmo slopinimo funkcijos naudojimas

Garsas netolygus, yra triukšmo

Pakeiskite prijungtojo BLUETOOTH prietaiso padėtį ir kryptį taip, kad prisijungimas būtų stabilus.

Pabandykite sumažinti veikiančių programėlių skaičių prijungtame BLUETOOTH įrenginyje.

Įkraukite šį įrenginį.Įkrovimas

Sistema neveikia tinkamai

Paleiskite sistemą iš naujo ir išjunkite bei įjunkite maitinimą.