> Prisijungimas > Prisijungimas iš naujo (įjungimas)

Prisijungimas iš naujo (įjungimas)

1Patikrinkite, ar maitinimas išjungtas.

2Kai BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH funkcija įjungta, apie 3 sekundes palaikykite nuspaudę sistemos Icon Multi button mygtuką.

Įsižiebus indikatoriaus mėlynai lemputei, atitraukite pirštą. Įsijungus maitinimui, sistema automatiškai bando iš naujo sujungti anksčiau naudotą BLUETOOTH įrenginį. Jei ryšys užmezgamas, indikatorius pradeda lėtai mėlynai mirksėti.

Jei mirkti raudonas indikatorius, reiškia, kad sistemos ir BLUETOOTH įrenginio ryšys neužmegztas. Tokiu atveju pasirinkite sistemą BLUETOOTH įrenginyje, kad jis būtų prijungtas.

Jei laikysite Icon Multi button mygtuką nuspaudę apie 5 sekundes, kai maitinimas yra išjungtas, indikatorius pradės mirksėti pakaitomis raudonai ir mėlynai, o sistema pereis į siejimo režimą. Tokiu atveju išjunkite sistemos maitinimą ir po to laikykite paspaustą Icon Multi button mygtuką maždaug 3 sekundes, kad vėl įjungtumėte maitinimą.