> Savienošana > No jauna izveidot savienojumu (strāvas padeve ieslēgta)

No jauna izveidot savienojumu (strāvas padeve ieslēgta)

1Pārbaudiet, vai ir izslēgta strāvas padeve.

2Kad BLUETOOTH ierīcei ir ieslēgta BLUETOOTH funkcija, nospiediet sistēmai Icon Multi button pogu uz apmēram 3 sekundēm.

Kad indikators iedegas ar zilu gaismu, noņemiet pirkstu no pogas. Tiek ieslēgta strāvas padeve, un sistēma automātiski mēģina no jauna izveidot savienojumu ar iepriekš izmantoto BLUETOOTH ierīci. Ja ir izveidots savienojums, indikators turpina lēni mirgot ar zilu gaismu.

Ja indikators lēni mirgo sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka savienojums starp sistēmu un BLUETOOTH ierīci nav izveidots. Šādā gadījumā, lai izveidotu savienojumu, BLUETOOTH ierīcē atlasiet sistēmu.

Ja, esot izslēgtai strāvas padevei, nospiedīsiet Icon Multi button pogu uz apmēram 5 sekundēm, indikators sāks pārmaiņus mirgot ar sarkanu un zilu gaismu, un sistēma pāries pārošanas režīmā. Šādā gadījumā izslēdziet strāvas padevi sistēmai un pēc tam nospiediet Icon Multi button pogu uz apmēram 3 sekundēm, lai atkal ieslēgtu strāvas padevi.