Brugervejledning

TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER

HA-FX9BT

Skal læses

JURIDISKE OPLYSNINGER

Kære kunde,

Dette apparat er i overensstemmelse med gældende europæiske direktiver og standarder vedrørende radio og begrænsninger for farlige stoffer (RoHS).
Europæisk repræsentant for JVC KENWOOD Corporation er:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, TYSKLAND

Recycle mark

Oplysninger om bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr og batterier (gælder for lande, der har vedtaget separate indsamlingssystemer)

Produkter og batterier med symbolet (overstreget skraldespand på hjul) kan ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

Dette produkt indeholder et genopladeligt batteri. Ret henvendelse til en autoriseret JVC-forhandler angående bortskaffelse.

Kun EU

En kopi af konformitetserklæringen angående RE-direktivet 2014/53/EU kan downloades fra de følgende Web-steder (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

JVC erklærer hermed, at dette System [HA-FX9BT] er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante betingelser i Direktiv 2014/53/EU.

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Producent

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

ADVARSEL

Safety Ear

For at forebygge risiko for høreskader, bør man ikke lytte ved høj lydstyrke i længere tid.

Lyt ikke ved høj lydstyrke i længere tid. Må ikke bruges, mens man kører bil eller cykler.

Vær specielt opmærksom på den omgivende trafik i nærheden, når hovedtelefonerne bruges udenfor. Forsømmelse af dette kan føre til ulykker.

Dette produkt med et indbygget batteri må ikke udsættes for ekstrem varme som f.eks. sol, ild eller lignende.

Dette produkt indeholder et genopladeligt batteri, som ikke kan udskiftes. Fare for eksplosion, hvis bruger forsøger udskiftning af batteri. Udskift som bruger ikke batteriet på egen hånd.

Advarsler for batteri

Håndtér ikke batteriet på følgende måder.

Det kan føre til eksplosion i eller lækage af brændbare væsker og gasser.

Må ikke kasseres i åben ild, bortskaffes, knuses eller skæres i

Må ikke efterlades på steder med meget høje temperaturer

Må ikke efterlades på steder, der er under meget lavt tryk

FORSIGTIG

For at reducere risikoen for elektriske stød, brand etc.

Undlad at adskille eller modificere enheden.

Lad ikke brændbare dele, vand eller metaldele komme ind i enheden.

For din sikkerheds skyld...

Hold op med at bruge hovedtelefonerne, hvis de er årsag til større ubehag eller irritation af huden og ørerne. De kan skade huden og give udslæt eller betændelse.

Hvis ørestykket eller andre dele af hovedtelefonerne sætter sig fast i øret, skal du være påpasselig med ikke at trykke det langt ind i øregangen og sørge for at søge medicinsk eksperthjælp for at fjerne delen. Skade på øret kan ske, hvis en uprofessionel person forsøger at fjerne stykket.

Opbevar ørestykkerne på et sikkert sted uden for børns rækkevidde for at undgå risiko for en mulig ulykke eller fare som f.eks. slugning af dem.

Under forhold med tør luft som f.eks. om vinteren, kan du blive udsat for statiske stød, når du anvender hovedtelefonerne.

Forholdsregler angående brugen

Angående udskiftning af ørestykkerne, bedes du rådføre dig med din lokale forhandler.


Europæisk garanti

Der henvises til følgende for oplysninger vedrørende den europæiske garanti.