> Свързване > Сдвояване

Сдвояване

1Проверете дали захранването е изключено.

2Извършете една от следните операции в зависимост от състоянието на връзката.

При свързване за първи път

Задръжте натиснат бутона Maru2 за 3 секунди докато индикаторът мига последователно в червено и синьо.

Когато има 2 или повече BLUETOOTH устройства, към които да се свържете

Задръжте натиснат бутона Maru2 за 5 секунди докато индикаторът мига последователно в червено и синьо.

3Включете функцията Bluetooth на BLUETOOTH устройството.

4Изберете „JVC HA-S20BT“ от списъка с устройства.

Индикаторът мига бавно в синьо, когато връзката се осъществи.

По време на процеса на сдвояване, BLUETOOTH устройството може да изисква въвеждането на PIN код. В такъв случай въведете „0000“ като PIN код за системата.

Ако свързването (сдвояването) не приключи в рамките на 5 минути след като индикаторът започне да мига, системата автоматично се изключва.