> Свързване > Повторно свързване (включено)

Повторно свързване (включено)

1Проверете дали захранването е изключено.

2С включена функция за BLUETOOTH на включено устройство BLUETOOTH, задръжте натиснат бутона Maru2 в Системата за около 3 секунди.

Индикаторът светва в синьо за 1 секунда и захранването се включва. След това системата автоматично се опитва да се свърже отново с BLUETOOTH устройство, използвано преди това. Ако връзката е установена, индикаторът продължава да мига бавно в синьо.

Когато индикаторът мига бавно в червено, връзката между Системата и устройството BLUETOOTH не е установена. В такъв случай изберете Система от устройството Bluetooth, към която желаете да се свържете.

Ако натиснете бутона Maru2 и задържите за около 5 секунди при изключено захранване, индикаторът ще започне да мига последователно в червено и синьо и системата ще влезе в режим на сдвояване. В такъв случай, изключете захранването на системата и след това натиснете и задръжте бутона Maru2 за около 3 секунди, за да го включите отново.