> Audio/Telefon > Upravljanje zvukom

Upravljanje zvukom

Slušanje glazbe

Pokrenite aplikaciju čitača glazbe na povezanom BLUETOOTH uređaju kako biste započeli reprodukciju.

Upravljanje funkcijama daljinskog upravljanja

Reprodukcija/pauza (Icon_Play-Pause)

Pritisnite jednom brzo Maru2 tipku.

Podešavanje glasnoće (Icon_Volume-Down/ Icon_Volume-UP)

Jednom brzo pritisnite Minus Icon / Plus Icon gumb.

Držite pritisnutu tipku za kontinuirano mijenjanje glasnoće.

Preskoči na sljedeći zvučni zapis (Icon_FF)

Pritisnite Plus Icon gumb dva puta tijekom reprodukcije.

Preskoči na prethodni zvučni zapis ili početak trenutačnog zapisa (Icon_REW)

Pritisnite Minus Icon gumb dva puta tijekom reprodukcije.

Na ovoj jedinici ne može se zajamčiti rad svih daljinskih funkcija.

Kad se preostala baterija počne prazniti, alarm će se oglasiti svake 4 minute.