> Ήχος/Τηλέφωνο > Λειτουργία ήχου

Λειτουργία ήχου

Ακούγοντας μουσική

Εκκινήστε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Αναπαραγωγή/Παύση (Icon_Play-Pause)

Πατήστε το κουμπί Maru2 μια φορά γρήγορα.

Ρύθμιση της έντασης ήχου (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Πατήστε το κουμπί Minus Icon/Plus Icon μία φορά γρήγορα.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για να αλλάξετε συνεχόμενα την ένταση του ήχου.

Παράλειψη και μετάβαση στο επόμενο κομμάτι (Icon_FF)

Πατήστε το κουμπί Plus Icon δύο φορές γρήγορα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Παράλειψη και μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι ή έναρξη του τρέχοντος κομματιού (Icon_REW)

Πατήστε το κουμπί Minus Icon δύο φορές γρήγορα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να εγγυηθεί τη λειτουργία όλων των λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου.

Όταν το εναπομένον φορτίο της μπαταρίας είναι χαμηλό, θα ηχεί ένα ηχητικό σήμα κάθε 4 λεπτά.