> Σύνδεση > Σύζευξη

Σύζευξη

1Ελέγξτε αν έχει απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία ρεύματος.

2Προβείτε σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες ανάλογα με την κατάσταση της σύνδεσης.

Κατά τη σύνδεση για πρώτη φορά

Κρατήστε πατημένο το κουμπί Maru2 για 3 δευτερόλεπτα μέχρις ότου η ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.

Όταν υπάρχουν 2 ή περισσότερες συσκευές BLUETOOTH προς σύνδεση

Κρατήστε πατημένο το κουμπί Maru2 για 5 δευτερόλεπτα μέχρις ότου η ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.

3Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής BLUETOOTH.

4Επιλέξτε “JVC HA-S20BT„ από τη λίστα συσκευών.

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα όταν ολοκληρωθεί μια σύνδεση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ζεύξης, η συσκευή BLUETOOTH μπορεί να απαιτεί την εισαγωγή κωδικού PIN. Σε αυτήν την περίπτωση, εισαγάγετε το “0000„ ως κωδικό PIN για το Σύστημα.

Εάν η σύνδεση (ζεύξη) δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 5 λεπτών αφότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία, το Σύστημα απενεργοποιείται μόνο του.