> Φόρτιση σε εξέλιξη

Φόρτιση σε εξέλιξη

Κατά τη φόρτιση των ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έναν προσαρμογέα USB σε AC με έξοδο ισχύος DC 5 V για να αποφύγετε τυχόν βλάβη ή τη δημιουργία μη φυσιολογικής θερμοκρασίας.

Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης για τη φόρτιση του Συστήματος.

Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης, συνδέστε το Σύστημα με έναν προσαρμογέα μετατροπής USB ο οποίος διατίθεται στο εμπόριο ή με έναν υπολογιστή, όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.

1Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης που παρέχεται για να ξεκινήσει η φόρτιση.

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα και ξεκινά η φόρτιση. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία σβήνει.

Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 2,5 ώρες.

Η λειτουργία δεν είναι δυνατή κατά τη φόρτιση.