> Σύνδεση

Σύνδεση

Είναι απαραίτητο να γίνει σύζευξη (καταχώρηση συσκευής) του Συστήματος με τη συσκευή BLUETOOTH σας πριν χρησιμοποιήσετε το Σύστημα για να ακούσετε μουσική και να πραγματοποιήσετε κάποια κλήση.

Σύζευξη

Επανασύνδεση (Ενεργοποίηση)