> Σύνδεση > Επανασύνδεση (Ενεργοποίηση)

Επανασύνδεση (Ενεργοποίηση)

1Ελέγξτε αν έχει απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία ρεύματος.

2Με τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH ενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί Maru2 στο Σύστημα για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με μπλε χρώμα για 1 δευτερόλεπτο και ενεργοποιείται η τροφοδοσία. Το Σύστημα στη συνέχεια επιχειρεί αυτόματα να επανασυνδεθεί με τη συσκευή BLUETOOTH που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Αν γίνει σύνδεση, η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.

Όταν η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα, η σύνδεση ανάμεσα στο Σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH δεν έχει επιτευχθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε το Σύστημα στη συσκευή BLUETOOTH που πρόκειται να συνδέσετε.

Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί Maru2 για περίπου 5 δευτερόλεπτα ενώ η τροφοδοσία ρεύματος είναι απενεργοποιημένη, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα, και το Σύστημα εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος του Συστήματος, και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το κουμπί Maru2 για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ξανά την τροφοδοσία ρεύματος.