> Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Objaw

Działanie

Nie można sparować

Nie zwalniać przycisku Icon Multi button do chwili, gdy wskaźnik zacznie błyskać na przemian na czerwono i niebiesko.

Podczas tworzenia powiązania, upewnij się, że urządzenie BLUETOOTH znajduje się w odległości nie większej niż 1 m od słuchawek.

Włączyć urządzenie BLUETOOTH, włączyć funkcję Bluetooth.

Nie można połączyć

Podczas nawiązywania połączenia upewnij się, że urządzenie BLUETOOTH znajduje się w odległości nie większej niż 1 m od słuchawek.

Włączyć urządzenie BLUETOOTH, włączyć funkcję Bluetooth.

Usuń informacje parowania na liście urządzenia BLUETOOTH i przeprowadź parowanie ponownie.

Wskaźnik miga na czerwono, a połączenie nie może być wykonane

Włącz urządzenie BLUETOOTH, włącz funkcję BLUETOOTH i wybierz to urządzenie z listy urządzeń BLUETOOTH.

Po podłączeniu do tego urządzenia, podłączone urządzenie BLUETOOTH nie działa natychmiast

W zależności od podłączonego urządzenia BLUETOOTH, nawet jeśli wskaźnik zmienia kolor na niebieski po podłączeniu do tego urządzenia, urządzenie Bluetooth może nie działać natychmiast ze względu na opóźnienie w czynności połączenia. Poczekaj kilka sekund i ponownie spróbuj wykonać tę czynność.

Głośność jest niska lub dźwięk jest nieprzyjemny

Zwiększyć głośność w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.

Dźwięk jest zniekształcony

Wyreguluj głośność w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH, tak aby nie występowało zniekształcenie.

Naładuj urządzenie ponownie.Ładowanie

Funkcja redukcji szumów nie jest bardzo skuteczna

Sprawdzić, czy przełącznik NC jest ustawiony w położeniu ON (WŁ.).

Funkcja redukcji szumów jest mniej skuteczna w zależności od rodzaju hałasu. Używanie funkcji redukcji szumów

Poziom dźwięku waha się i występują szumy

Zmień położenie podłączonego urządzenia BLUETOOTH do pozycji i kierunku, w którym łączność jest stabilna.

Spróbuj zmniejszyć liczbę aplikacji uruchomionych na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.

Naładuj urządzenie.Ładowanie

System nie działa prawidłowo

Naładuj ponownie system i wyłącz/włącz zasilanie.