> Podłączanie > Podłącz ponownie (zasilanie włączone)

Podłącz ponownie (zasilanie włączone)

1Sprawdź, czy zasilanie jest wyłączone.

2Przy włączonej funkcji BLUETOOTH urządzenia BLUETOOTH nacisnąć i przytrzymać przycisk Icon Multi button systemu przez około 3 sekundy.

Zwolnić palec po tym, jak kontrolka zaświeci się na niebiesko. Zasilanie zostanie włączone, a następnie system automatycznie spróbuje ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem BLUETOOTH używanym poprzednio. Po ustanowieniu połączenia, wskaźnik nadal będzie powoli migać na niebiesko.

Jeśli wskaźnik miga powoli na czerwono, oznacza to, że połączenie pomiędzy systemem a urządzeniem BLUETOOTH nie zostało nawiązane. W takim przypadku wybierz system na urządzeniu BLUETOOTH, aby nawiązać połączenie.

Jeśli przytrzymasz wciśnięty przycisk Icon Multi button przez około 5 sekund, kiedy urządzenie jest wyłączone, wskaźnik będzie migać na przemian na czerwono i niebiesko, a system przełączy się w tryb parowania. W takim przypadku wyłączyć zasilanie systemu, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk Icon Multi button przez około 3 sekundy, aby ponownie włączyć zasilanie.