> Anslutning > Återanslut (Ström på)

Återanslut (Ström på)

1Kontrollera att strömmen är avstängd.

2Med BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten påslagen, håll ner Icon Multi button knappen på systemet i ca 3 sekunder.

Släpp fingret när indikatorlampan lyser blått. Strömmen slås på och systemet försöker automatiskt att återansluta till BLUETOOTH-enheten som användes senast. När anslutningen är upprättad börjar indikatorn blinka långsamt i blått.

Om indikatorn blinkar rött långsamt, har en anslutning inte etablerats mellan systemet och BLUETOOTH-enheten. Välj i detta fall systemet på BLUETOOTH-enheten som ska anslutas.

Om du håller Icon Multi button knappen intryckt i ungefär 5 sekunder medan strömmen är avstängd, blinkar indikatorn växelvis rött och blått, och systemet går in i parningsläge. I detta fall ska du stänga av strömmen till systemet och håll Icon Multi button knappen nedtryckt i cirka 3 sekunder för att slå på strömmen igen.