Ръководство на потребителя

БЕЗЖИЧНИ СЛУШАЛКИ

HA-FX9BT

Трябва да се прочете

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми клиенти,

Този уред отговаря на действащите европейски директиви и стандарти по отношение на радио съоръженията и ограничаване на опасните вещества.
Европейското представителство на корпорацията JVC KENWOOD е:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, ГЕРМАНИЯ

Recycle mark

Информация за изхвърляне на стари електрически и електронни уреди и батерии (приложима за държави, които са приели системи за разделно събиране на отпадъци)

Продуктите и батериите, обозначени със символа (зачертана с кръст кофа за боклук на колелца), не могат да се изхвърлят като битови отпадъци.

Продуктът съдържа презареждаема батерия. Свържете се с оторизиран търговец на JVC за начина на изхвърляне.

Само Европейски съюз

Екземпляр от Декларацията за съответствие във връзка с Директива 2014/53/ЕС относно радио съоръженията може да бъде изтеглен от следните уеб сайтове (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

С настоящото JVC декларира, че тази Система [HA-FX9BT] отговаря на съществените изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Производител

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

ВНИМАНИЕ

Safety Ear

За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте при високи нива на звука за дълги периоди от време.

Не слушайте при висока сила на звука продължително време. Не използвайте по време на шофиране или колоездене.

Когато използвате слушалките на открито, обръщайте повишено внимание на трафика около себе си. В противен случай това може да причини катастрофа.

Този продукт е с вградена батерия и не трябва да се излага на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън или подобни.

Този продукт съдържа акумулаторна батерия, която не се подменя. Опасност от експлозия при подмяна на батерията. Не подменяйте батерията сами.

Предупреждения за батерията

Моля, не работете с батерията по следните начини.

Може да доведе до експлозия или изтичане на запалими течности и газове.

Не изхвърляйте в огън, не трошете или не нарязвайте

Не дръжте при изключително висока температура на околната среда

Не оставяйте в среда с изключително ниско налягане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да ограничите риска от токови удари, пожар и др.

Не разглобявайте и не модифицирайте устройството.

Не позволявайте запалими и метални обекти или вода да навлизат в устройството.

За вашата безопасност...

Преустановете използването на слушалките, ако ви причиняват сериозно неудобство или дразнят кожата и ушите ви. Това може да увреди кожата и да причини обрив или оток.

Ако тапата или други части на слушалките заседнат в ухото ви, внимавайте да не я натиснете дълбоко в ушния канал и потърсете квалифицирана медицинска помощ, за да бъде отстранена частта. Непрофесионалисти, опитващи се да премахнат частта, могат да увредят ухото ви.

Съхранявайте тапите на безопасно място, недостъпно за деца, за да избегнете риска от възможен инцидент или опасност, като например поглъщането им.

Когато въздухът е по-сух, например през зимата, можете да усетите известно статично електричество, докато използвате слушалките.

Мерки за безопасност при употреба

За подмяна на тапите, моля, консултирайте се с вашия търговец.


Европейска гаранция

Моля, обърнете се към следното за информация относно Европейската Гаранция.