> Свързване > Повторно свързване (включено)

Повторно свързване (включено)

1Проверете дали индикаторът е изключен.

connecting 1 OFF

2Включете настройката за BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството, натиснете и задръжте бутона Maru на системата, докато индикаторът не светне в синьо за 1 секунда.

Освободете пръста си, след като индикаторът на системата светне в синьо.

gif power_on

След това системата автоматично се опитва да се свърже отново с BLUETOOTH устройство, използвано преди това. След като се установи връзка, индикаторът започва да мига бавно в синьо.

Когато индикаторът мига бавно в червено, връзката между Системата и устройството BLUETOOTH не е установена. В такъв случай изберете Система от устройството BLUETOOTH, към която желаете да се свържете.

Когато натиснете Maru и задържите за около 5 секунди при изключено захранване, индикаторът ще започне да мига последователно в червено и синьо и системата ще влезе в режим на свързване. В такъв случай изберете Система от BLUETOOTH устройството, за да установите връзка.