> Изключване

Изключване

gif power_off

Задръжте натиснат бутона Maru за около 3 секунди.

Преди да излезете и захранването да се изключи, индикаторът светва в червено за 1 секунда.

Ако индикаторната лампа изгасне напълно, захранването е изключено.

Ако в продължение на около 5 минути не се свърже BLUETOOTH устройство, системата автоматично се изключва.