> Свързване > Сдвояване

Сдвояване

1Проверете дали индикаторът е изключен.

connecting 1 OFF

2Натиснете и задръжте Maru , докато индикаторът многократно не започне да мига в червено и синьо, бързо и последователно.

Освободете пръста си, след като се уверите, че индикаторът многократно мига червено и синьо, бързо и последователно.

gif_connecting

Ако индикаторът не мига бързо и последователно в червено и синьо (например в червено), направете справка с Изключване, за да изключите захранването, след това отново натиснете и задръжте бутона Maru.

3Включете функцията Bluetooth на BLUETOOTH устройството.

connecting 2 New

4От списъка с устройства изберете „JVC HA-FX9BT“.

connecting 3 Cap + Device List

JVC HA-FX9BT

Индикаторът мига бавно в синьо, когато връзката се осъществи.

gif BLUETOOTH

По време на процеса на сдвояване, BLUETOOTH устройството може да изисква въвеждането на PIN код. В такъв случай въведете „0000“ като PIN код за системата.

Ако свързването (сдвояването) не приключи в рамките на 5 минути след като индикаторът започне да мига, системата автоматично се изключва.