Používateľská príručka

BEZDRÔTOVÉ SLÚCHADLÁ

HA-FX9BT

Prečítajte si

PRÁVNE INFORMÁCIE

Vážený zákazník,

Tento prístroj je v súlade s platnými európskymi smernicami a normami, ktoré sa týkajú rádií a RoHS.
Zástupca spoločnosti JVC KENWOOD Corporation pre Európu je:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, NEMECKO

Recycle mark

Informácie o likvidácii starých elektrických a elektronických zariadení a batérií (platné pre krajiny, ktoré prijali samostatné systémy na zber odpadov)

Produkty a batérie označené symbolom (preškrtnutá odpadová nádoba) sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Tento produkt obsahuje nabíjateľnú batériu. V prípade likvidácie kontaktujte autorizovaného predajcu JVC.

Len Európska únia

Kópiu Vyhlásenia o súlade pri zohľadnení smernice RE 2014/53/EÚ si možno stiahnuť z nasledujúcich webových stránok (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

JVC týmto vyhlasuje, že tento systém [HA-FX9BT] je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Výrobca

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

VÝSTRAHA

Safety Ear

Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhší čas pri vysokej hlasitosti.

Nepočúvajte pri vysokej hlasitosti počas dlhšieho časového obdobia. Nepoužívajte počas jazdy alebo bicyklovania.

Ak používate slúchadlá vonku, dávajte pozor na okolitú premávku. V opačnom prípade hrozí riziko nehody.

Tento produkt so vstavanou batériou nesmie byť vystavený zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a podobne.

Tento výrobok obsahuje nabíjateľnú batériu, ktorá nie je vymeniteľná. Ak používateľ vymení batériu, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu nevymieňajte.

Varovania týkajúce sa batérie

S batériou nemanipulujte nasledujúcimi spôsobmi.

Mohlo by to viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín a plynov.

Nezahadzujte do ohňa, nelikvidujte, nedrvte alebo nerežte

Nenechávajte v prostredí s extrémne vysokou teplotou

Nechávajte v prostredí s extrémne nízkym tlakom

UPOZORNENIE

Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru a pod.

Slúchadlá nerozoberajte a ani neupravujte.

Zabráňte preniknutiu horľavých predmetov, predmetov obsahujúcich vodu či kovových predmetov do slúchadiel.

Pre vašu bezpečnosť...

Prestaňte používať slúchadlá, ak spôsobujú veľké nepohodlie alebo podráždenie pokožky a uší. Môžu poškodiť vašu pokožku a spôsobiť vyrážku alebo zápal.

Ak sa vo vašom uchu zachytí ušný dielec alebo iná časť slúchadiel, dávajte pozor, aby ste ju nezatlačili hlboko do zvukovodu, vyhľadajte lekársku pomoc, aby prvok odstránila. Poškodenie sluchu môže byť spôsobené tým, že sa prvok snažia odstrániť neodborníci.

Ušné dielce uchovávajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu možnej nehody, ako je napríklad ich prehltnutie.

V prostredí so suchým vzduchom (napr. v zime) môžete pri používaní slúchadiel pocítiť statický šok.

Varovania týkajúce sa použitia

Ohľadom výmeny ušných dielcov sa obráťte na miestneho predajcu.


Európska záruka

Informácie o európskej záruke nájdete na nasledujúcich stránkach.