> Pripojenie > Párovanie

Párovanie

1Skontrolujte, či je indikátor vypnutý.

connecting 1 OFF

2Stlačte a podržte Maru, kým nezačne indikátor opakovane rýchlo a striedavo blikať červenou a modrou farbou.

Po potvrdení toho, že indikátor bliká rýchlo a striedavo červenou a modrou farbou, uvoľnite prst.

gif_connecting

Ak indikátor nebliká rýchlo a striedavo červenou a modrou farbou (bliká napríklad červenou farbou), obráťte sa na Vypnutie a vypnite napájanie, potom opätovne stlačte a podržte Maru.

3Zapnite funkciu Bluetooth zariadenia BLUETOOTH.

connecting 2 New

4Zo zoznamu zariadení vyberte „JVC HA-FX9BT“.

connecting 3 Cap + Device List

JVC HA-FX9BT

Indikátor bliká pomaly modro, keď sa spojenie ukončí.

gif BLUETOOTH

Počas párovania si zariadenie BLUETOOTH môže vyžiadať zadanie kódu PIN. V takom prípade ako kód PIN systému zadajte „0000“.

Ak spojenie (párovanie) nie je dokončené do 5 minút od začiatku blikania, systém sa automaticky vypne.