> Pripojenie > Opätovné pripojenie (zapnutie)

Opätovné pripojenie (zapnutie)

1Skontrolujte, či je indikátor vypnutý.

connecting 1 OFF

2Zapnite nastavenie BLUETOOTH zariadenia BLUETOOTH, stlačte a na 1 sekundu podržte Maru na systéme, až kým nezačne indikátor svietiť modrou farbou.

Keď sa indikátor systému rozsvieti modrou farbou, uvoľnite prst.

gif power_on

Systém sa následne automaticky pokúsi opätovne pripojiť k BLUETOOTH zariadeniu, ktoré ste použili predtým. Ak sa vytvorí pripojenie, indikátor bude nepretržite pomaly blikať modrou farbou.

Ak indikátor pomaly bliká načerveno, pripojenie medzi systémom a BLUETOOTH zariadením sa nevytvorilo. V takom prípade vyberte systém na BLUETOOTH zariadení, ktoré chcete pripojiť.

Ak podržíte Maru po dobu asi 5 sekúnd, zatiaľ čo je napájanie vypnuté, indikátor bude blikať striedavo červenou a modrou farbou a systém prejde do režimu pripojenia. V takom prípade vyberte systém na BLUETOOTH zariadení, pre ktoré chcete zaviesť pripojenie.