Bruksanvisning

TRÅDLÖSA HÖRLURAR

HA-FX9BT

Måste läsa

RÄTTSLIG INFORMATION

Bästa kund,

Denna apparat överensstämmer med gällande EU-direktiv och standarder beträffande radioutrustning och begränsning av användningen av farliga ämnen (RoHS).
Europarepresentant för JVC KENWOOD Corporation är:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, TYSKLAND

Recycle mark

Information avseende kassering av gammal elektrisk och elektronisk utrustning och batterier (tillämpligt för länder som har antagit separata insamlingssystem för avfall)

Produkter och batterier med denna symbol (en överkryssad soptunna på hjul) får inte kastas med vanliga hushållssopor.

Denna produkt innehåller ett laddningsbart batteri. Kontakta en auktoriserad JVC-handlare angående kassering.

Endast europeiska unionen

En kopia av försäkran om överensstämmelse med hänsyn till radioutrustningsdirektiv 2014/53/EU kan laddas ner från följande webbplatser (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Härmed tillkännager JVC att detta system [HA-FX9BT] är i överensstämmelse med erforderliga krav och andra relevanta villkor i direktiv 2014/53/EU.

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Tillverkare

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

VARNING

Safety Ear

Lyssna inte på höga volymnivåer under längre perioder, eftersom det kan ge upphov till hörselskada.

Lyssna inte på hög volym under lång tid. Använd inte hörlurarna i trafiken.

Var särskilt uppmärksam på omgivande trafik vid användning av hörlurarna utomhus. Annars finns det risk för att en olycka inträffar.

Denna produkt med ett inbyggt batteri får inte utsättas för hög värme från exempelvis solljus eller eld.

Den här produkten innehåller laddningsbart batteri, vilket inte kan bytas ut. Explosionsrisk om användaren byter batteri. Byt inte själv ut batteriet.

Varningar för batteri

Var god hantera ej batteriet på följande sätt.

Det kan leda till explosion eller läckage av brandfarliga vätskor och gaser.

Kassera i eld, släng, krossa eller klipp

Lämna i extremt hög temperaturmiljö

Lämna i extremt lågt tryckmiljö

OBSERVERA

För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.

Demontera eller modifiera inte enheten.

Låt inte lättantändliga ämnen, vatten eller metallföremål tränga in i enheten.

Av säkerhetsskäl...

Sluta använda hörlurarna om de ger upphov till stort obehag eller irritation på huden eller i öronen. Det kan annars hända att de skadar huden eller orsakar eksem eller inflammation.

Om det skulle råka hända att en öronsnäcka eller annan hörlursdel fastnar i ett öra, så se till att delen inte trycks in djupt i hörselgången och sök professionell läkarhjälp med att avlägsna den. Om en lekman försöker sig på att ta ut hörlursdelen finns det risk för att örat skadas.

Förvara öronsnäckorna på ett säkert ställe utom räckhåll för barn för att undvika risken för att de sväljs eller andra olyckshändelser.

När luften är torr, t.ex. vintertid, kan det hända att statiska stötar uppstår vid användning av hörlurarna.

Försiktighetsåtgärd vid användning

Kontakta din lokala återförsäljare angående byte av öronsnäckor.


Europeisk garanti

Se följande för information om den europeiska garantin.