> Anslutning > Återanslut (Ström på)

Återanslut (Ström på)

1Kontrollera att indikatorn är släckt.

connecting 1 OFF

2Slå på BLUETOOTH-inställningen på BLUETOOTH-enheten, tryck och håll ned Maru på systemet tills indikatorn lyser blått i 1 sekund.

Släpp fingret när indikatorn på systemet lyser blått.

gif power_on

Systemet försöker automatiskt att återansluta till BLUETOOTH-enheten som senast användes. När anslutningen är upprättad börjar indikatorn blinka långsamt i blått.

Om indikatorn blinkar rött långsamt, har en anslutning inte etablerats mellan systemet och BLUETOOTH-enheten. Välj i detta fall systemet på BLUETOOTH-enheten som ska anslutas.

Om du håller Maru intryckt i cirka 5 sekunder när strömmen är av börjar indikatorn blinka rött och blått växelvis, och systemet ställs i ihopkopplingsläge. Välj i så fall detta system på den BLUETOOTH-enhet som ska anslutas.