> Аудио/Телефон > Аудио работа

Аудио работа

Слушане на музика

Стартирайте приложението за музикален плеър на свързаното BLUETOOTH устройство, за да започнете възпроизвеждането.

Работа с дистанционното управление

Възпроизвеждане/пауза (Icon_Play-Pause)

Натиснете веднъж бутона Icon_Play-Pause бързо.

Регулиране на звука (Icon_Volume-Down/ Icon_Volume-UP)

Натиснете бързо бутона Minus Icon / Plus Icon веднъж.

За да променяте силата на звука, натиснете бутона продължително.

Прескачане към следващата песен (Icon_FF)

По време на разговор натиснете веднъж бързо бутона Icon_Play-Pause.

Преминаване към предишната песен или началото на текущата песен (Icon_REW)

По време на възпроизвеждане, натиснете бутона Icon_Play-Pause 3 пъти.

Превключва звуковия режим

Режимът на звука се променя както следва при всяко натискане на бутона SOUND.

NORMAL Arrow Right white BASS BOOST Arrow Right white CLEAR Arrow Right white NORMAL

Звуковите сигнали се избират, когато е избран режим: „Beep beep“ за BASS BOOST ON, „Beep beep beep“ за CLEAR ON и „Beep“ за NORMAL.

Изполване на функцията за неутрализиране на шума

Настройте ключа NC в положение „ВКЛ.“.

Индикаторът светва в зелено.

Настройването на ключа NC в положение „ИЗКЛ.“ изключва функцията за неутрализиране на шума. (Индикаторът изгасва.)

Използването на функцията за неутрализиране на шума допринася главно за намаляване на околните шумове, като шум в автомобила и шум от климатици в помещение.

В допълнение към използването на функцията за неутрализиране на шума, когато слушате музика, можете да използвате и функцията самостоятелно.

Устройството не може да гарантира работата на всички функции на дистанционното управление.

Когато оставащото захранване на батерията намалее, на всеки 4 минути ще се чува аларма.Зареждане

Функцията за неутрализиране на шума е ефективна за нискочестотни звуци, като шум в автомобила и шум от климатици в стая, но е по-малко ефективна за сравнително високи звуци, като например съобщения, разговори и камбани на автомобили.

Изключете функцията за неутрализиране на шума след употреба, за да избегнете изтощаването на батерията.