> Отстраняване на проблеми

Отстраняване на проблеми

Симптом

Действие

Не може да се сдвои

Не освобождавайте бутона Icon Multi button, докато индикаторът не мига последователно в червено и синьо.

Когато сдвоявате, уверете се, че BLUETOOTH устройството е на разстояние 1 м от слушалките.

Включете BLUETOOTH устройството, активирайте неговата Bluetooth функция.

Не може да се установи свързване

Когато свързвате, уверете се, че устройството BLUETOOTH е на разстояние 1 м от слушалките.

Включете BLUETOOTH устройството, активирайте неговата Bluetooth функция.

Изтрийте информацията за сдвояване в списъка с устройства BLUETOOTH и отново извършете сдвояването.

Индикаторът мига в червено и връзката не може да бъде завършена

Включете BLUETOOTH устройството, активирайте неговата Bluetooth функция и изберете това устройство от списъка с BLUETOOTH устройства.

След като свържете устройството, свързаното BLUETOOTH устройство не функционира незабавно

В зависимост от свързаното BLUETOOTH устройство, дори когато индикаторът стане син след свързване с това устройство, BLUETOOTH устройството може да не заработи незабавно поради забавяне във времето на свързването. Изчакайте няколко секунди и опитайте отново да работите.

Силата на звука е ниска или звукът е неприятен

Увеличете силата на звука на свързаното BLUETOOTH устройство.

Звукът е изкривен

Регулирайте силата на звука на свързаното BLUETOOTH устройство, така че да няма изкривяване.

Зареждайте отново устройството.Зареждане

Функцията за неутрализиране на шума не е много ефективна

Проверете дали ключът NC ключът е в положение „ВКЛ.“

Функцията за неутрализиране на шума е по-малко ефективна в зависимост от типа шум. Изполване на функцията за неутрализиране на шума

Звукът е накъсан и има шум

Променете позицията на свързаното BLUETOOTH устройството към позиция и посока, където комуникацията е стабилна.

Опитайте да намалите броя на приложенията, работещи на свързаното BLUETOOTH устройство.

Заредете устройството.Зареждане

Системата не работи правилно

Заредете отново системата и изключете/включете захранването.