> Свързване > Повторно свързване (включено)

Повторно свързване (включено)

1Проверете дали захранването е изключено.

2Когато функцията BLUETOOTH на устройството BLUETOOTH е включена, задръжте натиснат бутона Icon Multi button в системата за около 3 секунди.

След като индикаторът изгасне, освободете пръста си. Захранването се включва и системата автоматично се опитва да възстанови отново използваното преди това устройство BLUETOOTH. След като се установи връзка, индикаторът започва да мига бавно в синьо.

Когато индикаторът мига бавно в червено, връзката между Системата и устройството BLUETOOTH не е установена. В такъв случай изберете Система от устройството Bluetooth, към която желаете да се свържете.

Ако задържите бутона Icon Multi button натиснат в продължение на около 5 секунди, докато конекторът за захранването е изключен, индикаторът мига последователно в червено и синьо и системата влиза в режим на съчетаване. В този случай, изключете захранването на системата и след това натиснете и задръжте Icon Multi button бутона за около 3 секунди, за да включите захранването отново.