> Απενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

1Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου.

2Κρατήστε πατημένο το κουμπί Icon Multi button για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα για 1 δευτερόλεπτο πριν σβήσει και απενεργοποιείται η τροφοδοσία ρεύματος.

Αν η ενδεικτική λυχνία έχει σβήσει εντελώς, έχει απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία ρεύματος.

Αν δεν συνδεθεί συσκευή BLUETOOTH για περίπου 5 λεπτά, το Σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μόνο του.