> Σύνδεση > Επανασύνδεση (Ενεργοποίηση)

Επανασύνδεση (Ενεργοποίηση)

1Ελέγξτε αν έχει απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία ρεύματος.

2Με τη λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής BLUETOOTH να είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί Icon Multi button στο Σύστημα για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Απομακρύνετε το δάχτυλό σας αφού ανάψει η ενδεικτική λυχνία με μπλε χρώμα. Ενεργοποιείται η ισχύς και το Σύστημα επιχειρεί αυτόματα να επανασυνδεθεί με τη συσκευή BLUETOOTH που έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως. Εάν έχει γίνει η σύνδεση, η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.

Όταν η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα, η σύνδεση ανάμεσα στο Σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH δεν έχει επιτευχθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε το Σύστημα στη συσκευή BLUETOOTH που πρόκειται να συνδέσετε.

Αν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί Icon Multi button για περίπου 5 δευτερόλεπτα ενώ είναι απενεργοποιημένη η ισχύς, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα, και το Σύστημα θα εισέλθει σε λειτουργία ζεύξης. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε την ισχύ του Συστήματος, και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το κουμπί Icon Multi button για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να την ενεργοποιήσετε ξανά.