Návod k obsluze

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

HA-S20BT

Musíte si přečíst

PRÁVNÍ INFORMACE

Vážený zákazníku,

Tento přístroj je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a normami ohledně omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a radiových přístrojích.
Evropský zástupce společnosti JVC KENWOOD Corporation je:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, NĚMECKO

Informace o likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení a baterií (platí pro země, které přijaly systémy třídění sběru odpadu)

Výrobky a baterie s tímto symbolem (přeškrtnutá popelnice) nelze vyhazovat s domovním odpadem.

Tento výrobek obsahuje dobíjecí baterii. Informace o likvidaci vám podá autorizovaný prodejce JVC.

Pouze Evropská unie

Kopii Prohlášení o shodě vztahující se k směrnici RE 2014/53/EU (o rádiových zařízeních) lze stáhnout z následujících webových stránek (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

JVC tímto prohlašuje, že tento systém [HA-S20BT] je v souladu se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Výrobce

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

VAROVÁNÍ

Abyste předešli případnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouho při vysoké hlasitosti.

Neposlouchejte delší dobu při vysoké hlasitosti. Nepoužívejte při řízení nebo cyklistice.

Pokud používáte sluchátka venku, věnujte zvláštní pozornost okolnímu dopravnímu ruchu. Nedostatečná pozornost by mohla vést k nehodě.

Tento výrobek s vestavěnou baterií by neměl být vystavován nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni atp.

Tento výrobek obsahuje dobíjecí baterii, která není vyměnitelná. Pokud uživatel vymění baterii, hrozí nebezpečí výbuchu. Uživatel nesmí sám vyměňovat baterii.

UPOZORNĚNÍ

Abyste snížili riziko elektrických šoků, požáru apod.

Nesnímejte šrouby, kryt ani skříňku.

Nevystavujte tento přístroj dešti a vlhkosti.

Sluchátka nerozebírejte ani nijak neupravujte.

Zabraňte vniknutí hořlavých látek, vody nebo kovových objektů do sluchátek.

V zájmu vaší bezpečnosti…

V sušších podmínkách, jaké bývají například v zimě, můžete při používání sluchátek pocítit statický výboj.

Pokud při použití ušních olivek cítíte nevolnost, ihned je přestaňte používat.

Dbejte, aby se při nastavování sluchátkového pásu do kluzátka nedostaly vlasy ani jiné předměty.

Nepoužívejte sluchátka...

na místech s nadměrnou vlhkostí nebo prachem

na místech s extrémně vysokými (nad 40 °C) nebo nízkými (pod 5 °C) teplotami

NEPONECHÁVEJTE sluchátka...

vystavená přímému slunečnímu záření

v blízkosti topných těles

Chcete-li chránit sluchátka, NEPŘIPUSŤTE...

jejich namočení

třesení sluchátky nebo jejich pád na tvrdý objekt

Upozornění týkající se používání

Kryty náušníků se i při normálním používání nebo skladování opotřebí díky charakteristice jejich materiálu dříve než ostatní součásti.

Pro získání náhradních krytů náušníků kontaktujte prodejce, u kterého jste sluchátka zakoupili.


Záruka v Evropě

Informace o záruce v rámci Evropy naleznete v následující části.