Εγχειρίδιο χρήστη

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

HA-FX9BT

Πρέπει να διαβαστεί

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αγαπητέ Πελάτη,

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και τα πρότυπα σχετικά με τα ραδιοκύματα και τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS).
Αντιπρόσωπος της JVC KENWOOD Corporation για την Ευρώπη:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Recycle mark

Πληροφορίες σχετικά με την Απόρριψη του Παλαιού Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και των Μπαταριών (ισχύει για χώρες που έχουν υιοθετήσει ξεχωριστά συστήματα συλλογής απορριμμάτων)

Προϊόντα και μπαταρίες που φέρουν το σύμβολο (διαγραμμένος τροχήλατος κάδος απορριμμάτων) δεν απορρίπτονται ως κοινά οικιακά απορρίμματα.

Το παρόν προϊόν περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Για την ορθή διάθεσή του επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της JVC.

Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του αντιγράφου της Δήλωσης Συμμόρφωσης με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό από τους παρακάτω ιστοτόπους (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Δια του παρόντος, η JVC δηλώνει ότι το παρόν σύστημα [HA-FX9BT] πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές προβλέψεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

CE mark

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Κατασκευαστής

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Safety Ear

Για να αποτρέψετε μια πιθανή βλάβη στην ακοή σας, αποφύγετε την ακρόαση σε υπερβολικά υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο.

Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στην κυκλοφορία οχημάτων γύρω σας κατά τη χρήση των ακουστικών σε εξωτερικούς χώρους. Διαφορετικά, υπάρχει πιθανότητα ατυχήματος.

Το παρόν προϊόν, που διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως από έκθεση στον ήλιο, πυρκαγιά ή άλλη παρόμοια πηγή θερμότητας.

Αυτό το προϊόν περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία έχει αντικατασταθεί από τον χρήστη. Μα μη γίνεται αντικατάσταση της μπαταρίας από τον ίδιο τον χρήστη.

Προειδοποιήσεις για την μπαταρία

Μη χειρίζεστε την μπαταρία με τους παρακάτω τρόπους.

Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτων υγρών και αερίων.

Την αφήσετε στη φωτιά, την πετάξετε, τη σπάσετε ή κάψετε

Την αφήσετε σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος

Την αφήσετε σε περιβάλλον με εξαιρετικά χαμηλή πίεση

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φωτιάς κλπ.

Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη μονάδα.

Μην επιτρέπετε την είσοδο εύφλεκτων, υγρών ή μεταλλικών αντικειμένων στη μονάδα.

Για την ασφάλειά σας…

Διακόψτε τη χρήση των ακουστικών αν προκαλούν μεγάλη ενόχληση ή ερεθισμό στο δέρμα και τα αυτιά σας. Μπορεί να βλάψουν το δέρμα σας και να προκαλέσουν εξάνθημα ή φλεγμονή.

Αν το ακουστικό ή άλλο εξάρτημα των ακουστικών σφηνώσει στο αυτί σας, προσέξτε να μην το πιέσετε πιο βαθιά στον έξω ακουστικό πόρο, και αναζητήστε εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια για να αφαιρέσετε το εξάρτημα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο αυτί αν μη επαγγελματίες προσπαθήσουν να αφαιρέσουν το εξάρτημα.

Αποθηκεύστε τα ακουστικά σε ασφαλές μέρος, όπου παιδιά να μην μπορούν να τα προσεγγίσουν, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πιθανού ατυχήματος, όπως η κατάποσή τους.

Σε συνθήκες πιο ξηρού αέρα, όπως τον χειμώνα, ενδέχεται να αισθανθείτε στατικό ηλεκτρισμό όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

Προφυλάξεις ως προς τη χρήση

Για την αντικατάσταση των ακουστικών, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.


Εγγύηση για την Ευρώπη

Ανατρέξτε στα παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με την Εγγύηση για την Ευρώπη.